Khác biệt giữa các bản “Loạn Lục trấn”

n
Tháng 3, triều đình tuyên bố “''trong ngoài giới nghiêm''”, rồi hạ chiếu muốn ngự giá thân chinh (những không hề thi hành). Về sau đại quân Bắc Ngụy tiến chiếm Đồng Quan, tháng 9, Mạc Chiết Niệm Sanh bị bộ tướng Đỗ Sán giết chết, Đỗ Sán đầu hàng triều đình, quân đội của Niệm Sanh đi theo Vạn Sĩ Sửu Nô.
 
Nhưng Tiêu Bảo Dần sợ triều đình trách tội mình chinh thảo bất lực, nên tạo phản T2<ref name="T3"/>. Hiếu Minh đế phái Thượng thư bộc xạ [[Trưởng Tôn Trĩ]] trấn áp, Tiêu Bảo Dần bị bộ tướng Hầu Chung Đức làm phản, bèn đầu hàng Vạn Sĩ Sửu Nô. Đến lúc này, khu vực Quan Trung nằm dưới sự khống chế của loạn quân Lục Trấn.
 
Tháng 7 năm Vĩnh An thứ 6 (528), Vạn Sĩ Sửu Nô xưng đế, đặt niên hiệu là Thần Thú <ref>Tư trị thông giám, quyển 151, năm Đại Thông thứ 2: ''Tháng ấy, Vạn Sĩ Sửu Nô tự xưng thiên tử, đặt trăm quan. Gặp nước Ba Tư hiến sư tử cho Ngụy, Sửu Nô giữ lại, đổi niên hiệu là Thần Thú''</ref>.