Khác biệt giữa các bản “Cổ đông”

*Cổ đông sáng lập: là những cổ đông đầu tiên góp vốn để hình thành nên [[công ty cổ phần]].
*Cổ đông đặc biệt: là cổ đông (thường là Nhà nước) mặc dù chỉ nắm một số lượng [[cổ phần]] rất ít ỏi chỉ mang tính chất tượng trưng nhưng có quyền đặc biệt trong một số quyết sách quan trọng (được quy định trong điều lệ công ty) của [[công ty cổ phần]].
*Cổ đông ưu đãi: là những cổ đông được ưu tiên một quyền nào đó (thường là quyền hưởng một tỷ lệ cổ tức cố định trước khi lợi nhuận được phân phối cho các cổ đông khác). Đi kèm với quyền ưu tiên, cổ đông ưu đãi thường bị hạn chế các quyền khác (ví dụ quyền bỏứng phiếu.cử vào bộ máy quản trị của công ty...).
*Cổ đông thường: là các cổ đông còn lại.
 
Một cách phân loại khác là căn cứ tỷ lệ [[cổ phần]] mà cổ đông nắm giữ, theo cách này cổ đông được phân loại thành ''cổ đông lớn'' và ''cổ đông thiểu số''. Tỷ lệ để có thể coi là ''cổ đông lớn'' thường do điều lệ [[công ty cổ phần]] quy định trên cơ sở tuân thủ luật pháp.
 
==Quyền cơ bản của cổ đông==
2.686

lần sửa đổi