Khác biệt giữa các bản “Loạn Lục trấn”

Không thay đổi kích thước ,  9 năm trước
n
Tháng 5, Đỗ Lạc Chu phái bộ tướng Tào Hột Chân tiến công Kế Nam, nhưng vào tháng 7, Tào Hột Chân bị bộ tướng của Thường Cảnh là Vu Vinh đánh bại, Đỗ Lạc Chu cũng thua trận ở Phạm Dương <ref name="T2"/>.
 
Tháng 8, Tiên Vu Tu Lễ bị bộ hạ là [[Nguyên Hồng Nghiệp]] giết chết, nguyênNguyên Hồng Nghiệp lại bị [[Cát Vinh]] giết chết. Tháng 9, Cát Vinh đánh bại quân Ngụy do Nguyên Sâm, Nguyên Dung chỉ huy ở Bạch Ngưu La, Nguyên Dung bị giết. Sau đó Nguyên Sâm cũng bị kỵ binh của Cát Vinh giết chết ở Bác Lăng <ref name="T2"/>.
 
Tháng giêng năm Hiếu Xương thứ 3 (527), Cát Vinh đánh hạ Ân Châu; tháng 11, đánh hạ Ký Châu; tháng 12 đánh bại Nguyên Tử Ung và Bùi Diễn, uy hiếp Nghiệp Thành <ref name="T3">Tư trị thông giám, quyển 151, năm Đại Thông (niên hiệu của Lương Vũ đế: 527 – 529) đầu tiên</ref>.