Khác biệt giữa các bản “Cao Hoan”

không có tóm lược sửa đổi
Lấy cớ Cần vương của Hiếu Trang đế, [[Hột Đậu Lăng Bột Phán]] từ phía bắc đánh Thái Nguyên. Nhĩ Chu Triệu không đối phó nổi, nhân đó, Hoan thuyết phục Triệu giao cho Hoan thống lĩnh hàng quân của Cát Vinh khi trước giúp mình chống Bột Phán. Bột Phán cuối cùng bị giết. Với quân mã trong tay, Hoan dẫn quân vượt núi Thái Hàng kéo sang phía đông lên [[Hà Bắc (Trung Quốc)|Hà Bắc]], tách mình khỏi vòng ảnh hưởng của họ Nhĩ Chu.<ref name="bacsu">[[Bắc sử]], Quyển 6: Tề bản kỷ Thượng đệ lục.</ref>
 
Lúc ấy, nội bộ họ Nhĩ Chu có nhiều bất hòa. Cao Hoan bấy giờ sinh lòng muốn thảo phạt họ Nhĩ Chu. Hoan thu phục anh em [[Cao Cán]], [[Cao Ngang]], vốnbấy giờ đang làm tướng cướp ở [[Sơn Đông]], sau cát cứ khu vực Tín Đô rất có thanh thế, nhằm phát triển thế lực quân phiệt. Để tăng thêm vây cánh, Nhĩ Chu Triệu không nghe theo lời [[Mộ Dung Thiệu Tông]], kết nghĩa huynh đệ với Cao Hoan. Hoan cũng vờ vịt nhận lời, nhằm làm Triệu lơ là phòng bị.<ref name="bactethu"/>
Nhĩ Chu Độ Luật cùng với Nhĩ Chu Thế Long, [[Nhĩ Chu Ngạn Bá]], Nhĩ Chu Trọng Viễn, ở Lạc Dương cùng hợp nhau phế ngôi Nguyên Diệp, lập Quảng Lăng vương Nguyên Cung, tức [[Ngụy Tiết Mẫn đế]], hoặc Tiền Phế đế. Để lấy lòng Cao Hoan, Độ Luật phong Hoan làm Bột Hải vương, nhưng Hoan cự tuyệt.
Tháng 12, nhân lúc Vũ Văn Thái đánh chiếm Hằng Nông, Cao Hoan thống lĩnh 20 vạn binh mã tiếp tục đánh Tây Ngụy, từ Hồ Khẩu, ghé Bồ Tân vượt Hoàng Hà, qua Lạc Thủy, tiến đóng mé tây Hứa Nguyên, nhằm thẳng vào Trường An. Vũ Văn Thái tự soái gần vạn <ref>Chu thư - Văn đế hạ: ''khi ấy quân sĩ không đầy vạn người''</ref> người từ Hằng Nông lui về bờ nam [[Vị Thủy]], chỉ mang theo 3 ngày lương thảo, đưa khinh kỵ vượt sông, bày trận phục kích tại Sa Uyển. Chủ quan khinh địch, quân Đông Ngụy tiến vào trận địa phục kích, [[Trận Sa Uyển|bị quân Tây Ngụy đánh đại bại]], bị giết hơn 6000 người <ref>Bắc sử - Chu bản kỷ thượng 6: ''chém hơn 6000 thủ cấp''</ref>, bắt 7 vạn người <ref>Bắc sử - Chu bản kỷ thượng 9: ''trước sau bắt 7 vạn binh sĩ''</ref>, thu được 18 vạn cỗ giáp <ref>Bắc sử - Tề bản kỷ thượng 6: ''quân đại loạn, bỏ lại 18 vạn cỗ giáp''</ref>. Cao Hoan cưỡi lạc đà chạy suốt đêm trốn thoát đến bờ tây Hoàng Hà.
 
Sau đại thắng ở Sa Uyển, quân Tây Ngụy thừa thắng tiến chiếm Lạc Dương. Năm 538, Hoan sai Hầu Cảnh và Cao Ngang vây Lạc Dương. Vũ Văn Thái cùng Ngụy Văn đế dẫn quân cứu. Hầu Cảnh và Cao Ngang lui binh, Vũ Văn Thái khinh địch đuổi theo, ngựa trúng tên chết, Thái phải cởi bào phục lẫn vào tàn quân mới khỏi bị bắt. May nhờ có quân cứu viện nên quay lại tái chiến, đánh bại Hầu Cảnh, giết được Cao Ngang. Tuy nhiên, Hoan xua quân Đông Ngụy phản kích, [[Trận Hà Kiều|đánh quân Tây Ngụy thua to]]. Thái và Tây Ngụy Văn đế chạy về Hoằng Nông. Hoan chiếm lại được Lạc Dương.
 
 
210.701

lần sửa đổi