Khác biệt giữa các bản “Hoàng Trọng Phu”

==Tham gia hoạt động xã hội==
 
Ông cổ súy phong trào chấn hưng Phật giáo tại Bắc kỳ những năm 1930. Tháng 11 năm 1934 tạp chí Đuốc Tuệ của [[Phật giáo]] Bắc Kỳ ấn bản do ông và ông Nguyễn Năng Quốc đứng đầu <ref>http://www.duocsu.org/020pgvn/021.html</ref>.
 
Ông còn tham gia các hoạt động chính trị xã hội khác như thành viên Hội đồng quản lý [[Hội Khai trí Tiến đức]], Chủ tịch Ủy ban tương tế xã hội trung ương Bắc Kỳ, Phó chủ tịch [[Hội đồng Tư vấn bản xứ Bắc Kỳ]].
Người dùng vô danh