Khác biệt giữa các bản “Loạn Lục trấn”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (Thái Nhi đã đổi Lloạn Lục Trấn thành Loạn Lục Trấn (đã tắt đổi hướng): Tên sai)
n
 
===Quan Trung loạn lạc===
Năm Hiếu Xương thứ 2 (526), Hồ Sâm bị thủ hạ của Phá Lục Hàn Bạt Lăng là Phí Luật giết chết. Quân đội của ông ta do Vạn[[Mặc Kỳ Sửu Nô]] thống lĩnh <ref name="T1"/>.
 
Tháng giêng năm thứ 3 (527), VạnMặc Kỳ Sửu Nô đánh bại Tiêu Bảo Dần. Trong khi đó, Mạc Chiết Niệm Sanh phát động phản kích, liên tiếp chiếm lĩnh đông Tần Châu, Ky Châu, U Châu (châu trị nay là [[huyện Ninh]], [[Cam Túc]]), Bắc Hoa Châu, Ung Châu (châu trị nay là [[Tây An]]), <ref name="T3"/>, Đồng Quan <ref name="T3"/>, thanh thế lớn mạnh.
 
Tháng 3, triều đình tuyên bố “''trong ngoài giới nghiêm''”, rồi Hoàng đế hạ chiếu muốn ngự giá thân chinh (nhưng không hề thi hành). Về sau đại quân Bắc Ngụy tiến chiếm Đồng Quan, tháng 9, Mạc Chiết Niệm Sanh bị bộ tướng Đỗ Sán giết chết, Đỗ Sán đầu hàng triều đình, quân đội của Niệm Sanh đi theo VạnMặc Kỳ Sửu Nô.
 
Nhưng Tiêu Bảo Dần sợ triều đình trách tội mình chinh thảo bất lực, nên tạo phản <ref name="T3"/>. Hiếu Minh đế phái Thượng thư bộc xạ [[Trưởng Tôn Trĩ]] trấn áp, Tiêu Bảo Dần bị bộ tướng [[Hầu Chung Đức]] làm phản, bèn đầu hàng VạnMặc Kỳ Sửu Nô. Đến lúc này, khu vực Quan Trung đã nằm dưới sự khống chế của loạn quân Lục Trấn.
 
Tháng 7 năm Vĩnh An thứ 6 (528), VạnMặc Kỳ Sửu Nô xưng đế, đặt niên hiệu là Thần Thú <ref>Tư trị thông giám, quyển 151, năm Đại Thông thứ 2: ''Tháng ấy, VạnMặc Kỳ Sửu Nô tự xưng thiên tử, đặt trăm quan. Gặp nước [[Ba Tư]] hiến sư tử cho Ngụy, Sửu Nô giữ lại, đổi niên hiệu là Thần Thú''</ref>.
 
Tháng giêng Vĩnh An thứ 3 (530), Nhĩ Chu Vinh dùng [[Nhĩ Chu Thiên Quang]] làm Đại đô đốc soái quân trấn áp khởi nghĩa Quan Trung. Tháng 3, VạnMặc Kỳ Sửu Nô soái quân tiến công Kỳ châu, lại phái bộ tướng [[ÚyUất Trì Bồ Tát]] đem quân tiến công Vũ Công, tướng Ngụy là [[Hạ Bạt Nhạc]] đánh bại ÚyUất Trì Bồ Tát, VạnMặc Kỳ Sửu Nô đành đình chỉ tiến công Kỳ châu. Tháng 7, Nhĩ Chu Thiên Quang dùng kế của Hạ Bạt Nhạc, đánh tiếng hưu chỉnh quân đội, VạnMặc Kỳ Sửu Nô tin là thật, thả cho nghĩa quân đóng đồn cày cấy. Quân Ngụy thừa cơ tập kích, đánh bại nghĩa quân. Vạn Sĩ Sửu Nô bị bắt ở Lương Châu, phản tướng Tiêu Bảo Dần cũng bị bắt.
 
Nhà Bắc Ngụy bình định Quan Trung, Lục Trấn khởi nghĩa xem như hoàn toàn bị dập tắt.