Khác biệt giữa các bản “Danh sách thành phố Syria”