Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Chú thích/nhân”

Cập nhật phần lưu trữ
(Tham số đồng tác giả)
(Cập nhật phần lưu trữ)
#if:{{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}}{{{EditorSurname1|{{{Họ biên tập 1|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} 
}}{{#if:{{{Periodical|{{{Tạp chí|}}}}}}||"}}{{LiênChú thích/tạo liên kết
| 1={{
#if: {{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} }}{{
#if: {{{Title|{{{Tựa đề|}}}}}}{{{TransTitle|{{{Dịch tựa đề|}}}}}}
|"{{LiênChú thích/tạo liên kết
| 1={{
#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên công trình|}}}}}}
#if: {{{Surname1|{{{Họ 1|}}}}}}{{{EditorSurname1|{{{Họ biên tập 1|}}}}}}{{{IncludedWorkTitle|{{{Tên công trình|}}}}}}{{{Periodical|{{{Tạp chí|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} | 
}}''{{LiênChú kếtthích/tạo xiênliên kết
| 1={{
#if: {{{IncludedWorkTitle|{{{Tên công trình|}}}}}}
| 2={{{Title|{{{Tựa đề|}}}}}}{{
#if:{{{TransItalic|{{{Dịch xiên|}}}}}}| [{{{TransItalic|{{{Dịch xiên}}}}}}]}}
}}''}}{{
#if: {{{Series|}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{{Series}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} {{{ID}}}
}}{{
<!--============ Archive data, etc ===========-->
#if: {{{Archive|{{{Kho lưu|}}}}}}
|{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} &#32;{{{Archive|{{{Kho lưu}}}}}}
|{{
#if:{{{OriginalURLArchiveURL|{{{URL gốclưu|}}}}}}{{{ArchiveDate|{{{Ngày lưu|}}}}}}
| |{{{Sep|{{{Phân tách|,}}}}}} &#32;{{Liên#switch: kết|{{{OriginalURLDeadURL|{{{URL gốc}}}}}}hỏng|{{#ifeq:{{{Sep|{{{Phân tách}}}}}}|.|B|b}}ản gốc}}{{
| no | không = {{#if:{{{ArchiveDateArchiveURL|{{{NgàyURL lưu|}}}}}}
|&#32;lưu{{Chú ngàythích/tạo liên kết|{{{ArchiveDateArchiveURL|{{{NgàyURL lưu|}}}}}}|{{#ifeq:{{{Sep|{{{Phân tách}}}}}}|.|B|b}}ản gốc}}
|{{#ifeq:{{{Sep|{{{Phân tách}}}}}}|.|B|b}}ản gốc
|. {{citation error|Bạn phải ghi rõ ngày lưu trữ bằng cách sử dụng thông số {{para|ngày lưu}}}}
}}
| {{#ififeq:{{{ArchiveDateSep|{{{NgàyPhân lưu|tách}}}}}}|{{{Sep.|{{{Phân táchB|,}}}}b}}ản gốc{{#ifeqif:{{{SepOriginalURL|{{{PhânURL táchgốc|}}}}}}|.|L|l}}ưu ngày {{{ArchiveDateIncludedWorkURL|{{{NgàyURL lưu}}}}}};công {{citation error|không ghi {{paratrình|url}}}}}}
|{{#if:{{{ArchiveURL|{{{URL lưu|}}}}}}|&#32;từ {{Chú thích/tạo liên kết|{{{OriginalURL|{{{URL gốc|{{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình|}}}}}}}}}}}}|bản gốc}}}}
}}
}}
}}{{
}}{{#if:{{{ArchiveDate|{{{Ngày lưu|}}}}}}|&#32;lưu ngày {{{ArchiveDate|{{{Ngày lưu}}}}}}}}{{
#if:{{#if:{{{ArchiveURL|{{{URL lưu|}}}}}}||A}}{{#if:{{{OriginalURL|{{{URL gốc|}}}}}}{{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình|}}}}}}||B}}{{#if:{{{ArchiveDate|{{{Ngày lưu|}}}}}}||C}}
|. {{Lỗi chú thích|nocat={{{template doc demo|}}}
|Nếu ghi rõ <code>&#124;{{#if:{{{ArchiveURL|{{{URL lưu|}}}}}}|archiveurl|archivedate}}&#61;</code>{{#switch:{{{DeadURL|{{{URL hỏng|}}}}}}|no|không={{#if:{{{OriginalURL|}}}{{{IncludedWorkURL|}}}||&#32;và <code>&#124;deadurl&#61;no</code>}}}} thì {{#if:{{{OriginalURL|{{{URL gốc|}}}}}}{{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình|}}}}}}| cũng phải ghi rõ <code>&#124;{{#if:{{{ArchiveURL|}}}|archivedate|archiveurl}}&#61;</code>| {{#switch:{{{DeadURL|{{{URL hỏng|}}}}}}|no|không=cũng phải|phải trước tiên}} ghi rõ <code>&#124;url&#61;</code>}}}}
}}
}}
}}{{
<!--============ URL and AccessDate ============-->
#if: {{{URL|{{{IncludedWorkURL|{{{URL công trình|}}}}}}}}}