Khác biệt giữa các bản “Loạn Lục trấn”

n
Năm Chánh Quang thứ 4 (523), người Nhu Nhiên nhân có nạn đói, vào sâu biên giới Bắc Ngụy cướp bóc. Dân trấn Hoài Hoang cầu xin Trấn tướng Vu Cảnh chẩn cấp lương thực, không được, bèn nổi loạn giết Cảnh <ref>Tư trị thông giám, quyển 149, năm Phổ Thông (niên hiệu của [[Lương Vũ đế]], 520 – 526) thứ 4</ref>.
 
Tháng 3, năm Chánh Quang thứ 5 (524), người trấn Ốc Dã là [[Phá Lục Hàn Bạt Lăng]] cùng dữ tướng soái bất hòa, bèn giết đi, rồi kêu gọi mọi người nổi dậy ở đồn thú Cao Khuyết <ref>Ngụy thư, Túc Tông kỷ: ''Tháng 3, người trấn Ốc Dã là Phá Lạc Hàn Bạt Lăng tụ chúng làm phản, giết Trấn tướng, hiệu là Chân Vương năm đầu''</ref> <ref>Bắc sử quyển 16, liệt truyện 4, Đạo Vũ 7 vương Minh Nguyên 6 vương Thái Vũ 5 vương, (Thái Vũ nam Quảng Dương vương Kiến, Kiến tử Thạch Hầu, Thạch Hầu đệ Gia) Gia tử Thâm truyện (tức Nguyên Thâm hay Nguyên Uyên): ''Mà Cao Khuyết thú chủ, tướng soái và bộ hạ bất hòa, Bạt Lăng giết đi…''</ref> Quân khởi nghĩa quân lập tức đánh hạ trấn Ốc Dã, rồi bắc tiến bao vây 2 trấn Vũ Xuyên, Hoài Sóc. Không lâu sau, triều đình Bắc Ngụy lấy Lâm Hoài vương Nguyên Úc làm Đô đốc Bắc thảo chư quân sự, đánh dẹp Phá Lục Hàn Bạt Lăng <ref name="T">Tư trị thông giám, quyển 150, năm Phổ Thông thứ 5</ref>. Úc đem quân đồn trú ở Vân Trung.
 
Tháng 4, dân trấn Cao Bình là bọn [[Hách Liên Ân]] nổi dậy, đề cử Sắc Lặc tù trưởng [[Hồ Sâm]] làm Cao Bình vương, đánh trấn Cao Bình để hưởng ứng Bạt Lăng. Tướng Ngụy là Lư Tổ Thiên đánh phá, Sâm trốn chạy lên phía bắc. Cùng tháng, biệt tướng của Bạt Lăng là [[Vệ Khả Cô]] chiếm được Vũ Xuyên, sau đó Hoài Sóc cũng vỡ <ref name="T"/>. [[Nguyên Úc]] bị Phá Lục Hàn Bạt Lăng đánh bại ở Ngũ Nguyên, một cánh quân Ngụy do Lý Thúc Nhân soái lĩnh cũng thua trận ở Bạch Đạo. Triều đình đổi phái Lý Sùng làm Bắc thảo đại đô đốc, mệnh cho Phủ quân tướng quân Thôi Xiêm, Trấn quân tướng quân Quảng Dương vương [[Nguyên Thâm]] đều chịu sự chỉ huy của Sùng <ref name="T"/>.
433

lần sửa đổi