Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Liêu Hóa”

n (Liệu Hóa đổi thành Liêu Hóa qua đổi hướng)
Có rất ít thông tin về thời trẻ của ông. Ông là một người cả quyết nhưng lại nóng nảy. Ông vốn là một thư lại ở [[Kinh Châu]], và theo [[Quan Vũ]] khi ông đã trung tuần. Sau khi Quan Vũ thất bại ở [[trận Phàn Thành]], Liệu Hóa bị quân [[Đông Ngô]] bắt được. Để trở về với chủ mình là [[Lưu Bị]], ông đã dàn dựng và khiến cho mọi người tin rằng ông đã chết. Thực ra, ông đã đưa mẹ ông chạy thẳng về phía tây, và gặp Lưu Bị khi đó đang dẫn quân đánh Đông Ngô báo thù cho Quan Vũ. Sau khi Lưu Bị mất ở [[thành Bạch Đế]], ông được cử làm cố vấn cho thừa tướng Thục Hán lúc đó là [[Gia Cát Lượng]]. Liệu Hóa sau đó đã tham gia nhiều trận đánh trong chiến dịch Bắc phạt. Sau khi [[Lưu Thiện|Hậu chủ]] hàng nhà [[Tào Ngụy|Tào]], Liêu Hóa được cho về [[Lạc Dương]], nhưng được nửa đường thì ông mất.
 
==LiệuLiêu Hóa trong [[Tam Quốc diễn nghĩa]]==
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Liêu Hóa từng tham gia khởi nghĩa Khăn Vàng. Khi Trương Giác chết, Liêu Hóa lên núi làm sơn tặc. Sau này khi Quan Vũ bỏ Tào Tháo về với Lưu Bị. Tào Tháo nghe tin thì đuổi theo tiễn Quan Vũ. Quan Vũ cho đoàn xe My phu nhân và Cam phu nhân đi trước rồi ở lại chặn Tào Tháo. Tào Tháo tặng Quan Vũ chiến bào và Quan Vũ tiếp tục hành trình. Lúc này đoàn xe nhị tẩu bị bọn sơn tặc của Liêu Hóa bắt. Liêu Hóa bất ngờ chuyện này và thấy thuộc hạ định làm nhục nhị tẩu thì giết chúng đi. Liêu Hóa hỏi quân lính mới biết là Quan Vũ về với Lưu Bị, đây là nhị tẩu. Bọn thuộc hạ của Liêu Hóa đòi giết vợ Lưu Bị thì Liêu Hóa giết nốt đi và đưa đoàn xe trả lại cho Quan Vũ. Quan Vũ rất cảm kích. Liêu Hóa xin theo hầu Quan Vũ nhưng Quan Vũ từ chối. Liêu Hóa đành trở về.
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, khi Quan Vũ bị vây ở [[Mạch Thành|trận Phàn Thành]], đã sai Liêu Hóa đến [[Thượng Dung]] cầu cứu [[Lưu Phong]], [[Mạnh Đạt]]. Nhưng Lưu, Mạnh đã từ chối đưa quân đến tiếp viện. Liêu Hóa tức giận chửi mắng một hồi rồi về [[Thành Đô]] cầu cứu [[Lưu Bị|Hán Trung vương]]. Hán Trung vương lập tức hạ lệnh chém Lưu Phong, và dẫn quân đánh Đông Ngô.
 
Lúc Lưu Bị và Quan Vũ, Trương Phi đóng quân tại Nhữ Nam, Liêu Hóa đến đầu quân và được Quan Vũ đón nhận. Từ đây ông trở thành tướng lĩnh của Quan Vũ và lập công cho Lưu Dự châu (Lưu Bị).
 
Trong Tam Quốc diễn nghĩa, khiKhi Quan Vũ bị vây ở [[Mạch Thành|trận Phàn Thành]], đã sai Liêu Hóa đến [[Thượng Dung]] cầu cứu [[Lưu Phong]], [[Mạnh Đạt]]. Nhưng Lưu, Mạnh đã từ chối đưa quân đến tiếp viện. Liêu Hóa tức giận chửi mắng một hồi rồi về [[Thành Đô]] cầu cứu [[Lưu Bị|Hán Trung vương]]. Hán Trung vương lập tức hạ lệnh chém Lưu Phong, và dẫn quân đánh Đông Ngô.
 
Hán Trung vương ra lệnh xử tử Lưu Phong và lên ngôi vua, lập ra Thục Hán. Lưu Bị mang quân đánh Đông Ngô báo thù cho Quan Vũ. Liêu Hóa có tham chiến, đánh tan hơn 40 trại tại Kinh Châu, băng qua Hồ Khẩu, đến Nam Củng.
 
Liêu Hóa tham gia nhiều trận đánh trong chiến dịch Bắc phạt của [[Khổng Minh]].
 
Năm 263, tướng Ngụy là Chung Hội và Đặng Ngãi đánh Hán Trung của nước Thục. Lúc thành bị phá thì các tướng Thục lần lượt tự sát, số thì xông ra ngoài tử chiến. Liêu Hóa cũng tuốt kiếm tự vẫn, giữ lòng trung thành với đất nước, không hàng địch.
 
{{Nhân vật Tam Quốc}}
 
Người dùng vô danh