Khác biệt giữa các bản “Hiệp định sơ bộ Pháp – Việt (1946)”