Khác biệt giữa các bản “Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt (1946)”