Khác biệt giữa các bản “Hiệp định sơ bộ Pháp - Việt (1946)”