Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Hiệp định sơ bộ Pháp - Việt (1946)”