Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sở Vũ vương”

n
không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
| tước vị = Vua nước Sở
| thêm = china
| tại vị = [[741 TCN]] - [[690 TCN]] <timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-1030 till:-223
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:807 start:-1030
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:-741 till:-690 color:red
</timeline>
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = [[Sở Phần Mạo]]