Khác biệt giữa các bản “Chu Ai vương”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
| tước vị = Vua Trung Hoa
| thêm = china
| tại vị = [[441 TCN]] <timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-1046 till:-256
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:790 start:-1046
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:-441 till:-441 color:red
</timeline>
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = [[Chu Trinh Định Vương]]