n
Đã huỷ sửa đổi của Thanh239 (thảo luận | cấm), quay về phiên bản của Thaisk.
(tên người dùng đã bị xóa)
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
n (Đã huỷ sửa đổi của Thanh239 (thảo luận | cấm), quay về phiên bản của Thaisk.)