Khác biệt giữa các bản “Đồng hóa”

Trang mới: Là quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành những chất phức tạp và tiêu hao năng lượng.
(Trang mới: Là quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành những chất phức tạp và tiêu hao năng lượng.)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh