Khác biệt giữa các bản “Thái thú”

Bên dưới thái thú có một viên quận thừa thay mặt Thái thú khi thái thú vắng mặt. Xung quanh Thái thú có các duyện sử chia ra các “tào” làm việc, mỗi tào có thư tá làm việc giấy tờ<ref>Đào Duy Anh, sách đã dẫn, tr 99</ref>.
 
Ngoài ra, tại mỗi quận vẫn duy trì chức ''đô úy'' ngang chức như Thái thú, lo việc quân sự và một viên ''Đô úy thừa'', chức ngang với quận thừa, giúp việc quân sự. Năm [[30]], [[Hán Quang Vũ Đế]] bỏ chức đô úy và đô úy thừa, chỉ có quận nào có biện loạn mới lâm thời đặt ra chức đó<ref>Đào Duy Anh, sách đã dẫn, tr 100</ref>.
 
[[Nhà Tùy]] xóa bỏ quận, lấy châu đơn vị hành chính cấp thứ hai, chức thái thú bị bãi bỏ, thời kỳ này quan Thứ sử trở thành chức quan gần tương đương với quan thái thú thời nhà Hán.
61.909

lần sửa đổi