Khác biệt giữa các bản “Đại Thế Chí”

thêm thông tin, sửa lại bài cho hợp lý
(thêm thông tin, sửa lại bài cho hợp lý)
[[Tập tin:Chinese temple bouddha.jpg|nhỏ|Đức Đại Thế Chí bên trái đức A Di Đà]]
[[Tập tin:Museum für Ostasiatische Kunst Dahlem Berlin Mai 2006 008.jpg|nhỏ|大勢至菩薩,[[:zh:日本|日本]][[:zh:江戶時期|江戶時期]]Tượng Đại Thế Chí Bồ tát Trung Quốc.]]
'''Đại Thế Chí''' là một vị đại [[bồBồ tát]] củathể hiện ánh sáng trí tuệ trong [[Phật giáo]] [[Đại Thừa]], là bậc đại thừasĩ trợ tuyên chánh pháp cho Đức Phật [[A Di Đà]] ở Tây phương Cực Lạc.
 
== Ý nghĩaHồng danh hiệuvà tiền thân ==
Bồ tátĐắc Đại thế chí còn gọi là Đắc đại thếThế Bồ tát, Đại tinhTinh tấnTấn Bồ tát, Vô biênBiên quangQuang Bồ tát...tát… Đại thếThế chíChí Bồ tát vì Bồ tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, làm chokhiến chúng sanh trong mười phương thế giới thoát khổ đau, thành tựu đạo quả vị Vô thượng bồBồ đề. Đắc đạiĐại thếThế Bồ tát vì Bồ tát có hạnh nguyện đại hùng đại lực đại từ bi, dùng hạnh nguyện này để trụ trong Ta bà thế giới, điều phục và tiếp độ hạng chúng sanh cang cường khó độ. Đại tinh tấn Bồ tát vì Bồ tát có sức tinh tấn vĩ đại, điều phục các phiền não và giáo hoá chúng sanh không bao giờ mệt mỏi. Vô biên quang Bồ tát vì nơi thân Bồ tát có màu vàng tử kim chiếu khắp mười phương thế giới, chúng sanh nào có duyên thấy liền được thấy ánh quang minh tịnh diệu của vô lượng chư Phật ở khắp mười phương thế giới.
 
Trong Kinh Đại Bi Liên Hoa (Kinh Bi Hoa), tiền thân của Đại Thế Chí Bồ Tát là Ni-ma vương tử, người con thứ hai của Chuyển luân vương Vô Tránh Niệm (sau này là Đức Phật [[A Di Đà]]). Bồ tát được Phật Bảo Tạng thọ ký rằng, trong đời vị lai vô lượng vô biên kiếp, sau khi Đức Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Sơn Vương Như Lai nhập niết bàn (tức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật trong đời vị lai), Đại Thế Chí Bồ tát sẽ thay ngài tiếp quản chánh pháp và thế giới phương tây, thành Phật hiệu là '''''Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương''' Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn''.
== Thân tướng của Bồ tát ==
Theo kinh ''Quán vô lượng thọ'', Bồ tát thân cao tám mươi muôn ức na do tha do tuần, da màu vàng tử kim, trong thiên quang của Bồ tát có 500 hoa báu, mỗi một hoa báu có 500 đài báu, trong mỗi đài đều hiện quốc độ tịnh diệu của mười phương chư Phật, nhục kế như hoa Bát đầu ma, giữa nhục kế có một hình báu, khác hình tượng Quan thế âm Bồ tát.
 
== Biểu tượng và hình ảnh ==
Theo phẩm ''A lợi đa la đà la ni a lỗ lực'', hai Bồ tát đều toàn thân màu vàng, phóng hào quang trắng, tay phải cầm phất trần trắng, tay trái cầm hoa sen, thân hình Bồ tát Đại thế chí nhỏ hơn [[Quán Thế Âm]].
Trong bức tranh vẽ "Tây Phương Tam Thánh", Bồ Tát Ðại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh đứng bên tay phải Ðức Phật A Di Ðà, bên tay trái là Bồ Tát Quán Thế Âm cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy. Trong kinh sách hai vị Bồ Tát hiện thân cư sĩ nữ hai bên Ðức Phật A Di Ðà tượng trưng Từ Bi và Trí Tuệ.
 
Theo kinh ''Quán vô lượng thọ'', Bồ tát thân cao tám mươi muôn ức na do tha do tuần, da màu vàng tử kim, trong thiên quang của Bồ tát có 500 hoa báu, mỗi một hoa báu có 500 đài báu, trong mỗi đài đều hiện quốc độ tịnh diệu của mười phương chư Phật, nhục kế như hoa Bát đầu ma, giữa nhục kế có một hình báu, khác hình tượng Quan thế âm Bồ tát.
Còn trong ''Hiện đồ mạn đồ la thai tạng giới'' của [[Mật tông]], ngài là vị thứ hai ở phương trên trong viện Quan âm, ngồi trên [[hoa sen]] đỏ, thân màu trắng, tay trái cầm hoa sen mới nở, tay phải co ba ngón giữa đặt trước ngực. Mật hiệu là Trì luân kim cương, hình Tam muội da là hoa sen mới nở.
 
Theo phẩm ''A lợi đa la đà la ni a lỗ lực'', hai Bồ tát đều toàn thân màu vàng, phóng hào quang trắng, tay phải cầm phất trần trắng, tay trái cầm hoa sen, thân hình Bồ tát Đại thế chí nhỏ hơn [[Quán Thế Âm]].
== Tiền thân của Bồ tát ==
Theo kinh ''Bi Hoa'', vô lượng hằng sa kiếp về trước thời Phật Bảo tạng, ngài<!--"ngài" ở đây là ai: A Di Đà hay Thiện trụ công đức bảo vương Như lai?--> là thái tử Ni Ma và Bồ tát Quán thế âm là thái tử Bất Huyền con của vua Vô Tránh Niệm. Bấy giờ vua Vô tránh niệm cùng với hai vị thái tử đến đạo tràng cúng dường Phật Bảo tạng. Sau khi nghe Phật thuyết pháp, vua cùng hai vị thái tử phát [[Bồ đề tâm]]... được [[Phật]] thọ ký tương lai sẽ thành Phật.
 
Còn trong ''Hiện đồ mạn đồ la thai tạng giới'' của [[Mật tông]], ngài là vị thứ hai ở phương trên trong viện Quan âm, ngồi trên [[hoa sen]] đỏ, thân màu trắng, tay trái cầm hoa sen mới nở, tay phải co ba ngón giữa đặt trước ngực. Mật hiệu là Trì luân kim cương, hình Tam muội da là hoa sen mới nở.
Vua Vô tránh niệm tương lai sẽ thành Phật hiệu là [[A Di Đà]] Như lai ở thế giới Tây phương Cực Lạc, thái tử Bất huyền sẽ thành Phật hiệu là Biến xuất nhất thiết quang minh công đức sơn vương Như lai, còn thái tử Ni ma sẽ thành Phật hiệu là Thiện trụ công đức bảo vương Như lai.
 
== Tham khảo ==
7

lần sửa đổi