Khác biệt giữa các bản “Cộng đồng xã tại Pháp”

''Cộng đồng xã'' được điều hành bởi một hội đồng ''(conseil communautaire)'' gồm các đại biểu đến từ các hội đồng xã của mỗi [[xã của Pháp|xã]] thành viên. Số ghế trong hội đồng được phân chia cho mỗi xã dựa theo qui mô lớn nhỏ của mỗi xã. Một xã thành viên phải có ít nhất một ghế trong hội đồng, và không có xã thành viên nào có hơn phân nữa tổng số ghế trong hội đồng cộng đồng xã.
 
== ObjectivesMục tiêu ==
Điều khoản 5214-16 của CGCT bắt buộc ''hội đồng xã'' thực thi các trách nhiệm của mình trong các lãnh vực chính sách sau đây:
Article 5214-16 of the CGCT requires the ''communauté de communes'' to exercise its responsibilities in the following policy areas:
 
* Thăng tiến sự phát triển kinh tế trên toàn lãnh thổ cộng đồng
* promotion of economic development across its entire territory
* Điều hành và bảo trì các nơi công cộng
* management and maintenance of public spaces
 
''Cộng đồng xã'' cũng có thể chọn thực thi các trách nhiệm của mình ít nhất một trong sáu lãnh vực chính sách sau đây:
The ''communauté de communes'' may also choose to exercise its responsibilities in at least one of the following six policy areas:
 
* Nâng cao và bảo vệ môi trường
* environmental protection and enhancement
* Các chính sách về nhà ở và 'chất lượng cuộc sống'
* housing and 'quality of life' policies
* Xây dựng, điều hành và bảo trì đường xá
* highway construction, management and maintenance
* Xây dựng, bảo trì và điều hành các tòa nhà và các cơ sở hạ tầng khác dành cho mục đích giải trí (có liên quan đến văn hóa và thể thao) và giáo dục (tiểu học và tiền tiểu học).
* construction, maintenance and operation of buildings and other infrastructure for recreational (cultural and sports related) and educational (primary schooling and pre-schooling) purposes
* Các hoạt động xã hội vì lợi ích chung
* social actions for the common good
* Cải tiến tổng thể
* general improvements ''(assainissement)''
 
The ''communautéCộng deđồng communes'' may definethể itstự ownấn personnelđịnh requirementscác andđiều appointkiện appropriatelyvề qualifiednhân employeessự và bổ nhiệm các nhân viên thích hợp. InNgoài additionra, and subject to [[Departments of France|départemental agreement]] it may exercise directly powers and responsibilities in certain social policy areas which are more normally handled at the départemental level.
 
Subject to these requirements, it is for the communes themselves to determine precisely which competences they will delegate to the ''communauté de communes'': they will do this based on their view of the individual commune's best interests. Once powers and responsibilities have been delegated to the ''communauté de communes'', they shall be exercised collectively through the ''communauté de communes'' and may no longer be exercised independently by individual member communes.