Khác biệt giữa các bản “Cộng đồng xã tại Pháp”

* Cải tiến tổng thể
 
''Cộng đồng xã'' có thể tự ấn định các điều kiện về nhân sự và bổ nhiệm các nhân viên thích hợp. Ngoài ra, subjectvới tosự đồng ý của [[Departmentstỉnh of France(Pháp)|départemental agreementtỉnh]], cộng đồng xã có thể thực thị trực tiếp các trách nhiệm và itquyền maylực exercisetrong directlymột powerssố andlãnh responsibilitiesvực inchính certainsách social policyhội areasnào whichđó are morethông normallythường handledđược atcấp thetỉnh départementalđảm levelnhiệm.
 
Ngoài ra, các xã thành viên cũng phải quyết định rỏ ràng quyền lực nào mà mình trao cho ''cộng đồng xã'': các xã sẽ quyết định như vậy dựa vào tầm nhìn về sự lợi ích nhất của từng xã cá biệt. Một khi quyền lực và trách nhiệm đã được trao cho ''cộng đồng xã'', chúng sẽ được thực thi chung dưới quyền điều hành của ''cộng đồng xã'' và có thể không còn được các xã thành viên thực thi một cách độc lập nữa.
Subject to these requirements, it is for the communes themselves to determine precisely which competences they will delegate to the ''communauté de communes'': they will do this based on their view of the individual commune's best interests. Once powers and responsibilities have been delegated to the ''communauté de communes'', they shall be exercised collectively through the ''communauté de communes'' and may no longer be exercised independently by individual member communes.
 
Năm 2008 có 2.393 ''cộng đồng xã'' tại Pháp. Trong số này, phỏng chừng 1.000 cộng đồng đã tồn tại ít nhất 1 năm. Các cộng đồng mới hiện nay đang được thành lập với một tốc độ khá nhanh hơn những năm đầu trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều xã nông thôn chưa gia nhập một cộng đồng xã.
In 2008 there were 2,393 ''communautés de communes'' in France. Of these, roughly 1,000 had been in existence for less than a year. New ''communautés'' are currently being created at a more rapid rate than in the early years. Nevertheless, there are still many rural communes that have not joined one of these groupings.
 
== ''Communautés de communes'' with more than 60,000 inhabitants ==