Khác biệt giữa các bản “Quận trưởng (Pháp)”

 
== Nhiệm vụ ==
Các quận trưởng hỗ trợ tỉnh trưởng hoàn thành nhiệm vụ của họtỉnh trưởng. Thí dụ như, họ đại diện cho tỉnh trưởng tại khuquận vực tráchmình nhiệmđặc của mìnhtrách. Chỉ tỉnh trưởng mới là người đại diện của chính phủ trung ương tại một tỉnh. Các quận trưởng có thể thực thi một số nhiệm vụ như sau:
* Tổng thứ ký [[lỵ sở (Pháp)|lỵ sở]]: điều hành nhân sự và nguồn lực của lỵ sở, và cũng là quận trưởng của quận có thủ phủ tỉnh. Đóng vai trò phó tỉnh trưởng khi phó tỉnh trưởng vắng mặt.
* Quận trưởng: tổ chức và chỉ đạo công việc của chính phủ tại quận mình đặc trách.
* Tổng thư ký đặc trách công việc vùng
* directeur du cabinet du préfet : il seconde le préfet dans la direction et la coordination de la police et de la gendarmerie, des services de secours, ainsi que dans la prévention et la gestion des crises et des situations exceptionnelles.
* sous-préfet d'arrondissement : il organise et dirige l'action de l'[[État en France|État]] dans l'arrondissement.
* sous-préfet chargé de mission pour la politique de la Ville.
 
== Xem thêm ==