Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:CNBH”

Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Wom
n (clean up, replaced: che dấu → che giấu (3) using AWB)
(Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Wom)
Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women! Taiwanese Men Fuck Vietnamese Women!
== Lời hỏi thăm:) ==
dạo này có khỏe ko bạn ...lâu lắm ko vào wiki.. nhưng vào là nhớ đến bạn ngay ..hahaa
==Phiên âm==
Thực ra việc dùng lại phiêm âm Mãn cũng nhằm tránh sai lệch trong các tài liệu thời Thanh sơ, vốn phiên âm Hán không thống nhất. Ví dụ Đài Cát, Đài Thạch, Thai Cát, Thai Kê hay Thái Cực đều là dạng phiên âm chữ Hán cho [[Taiji]], một tước hiệu quý tộc của các bộ tộc Mãn - Mông. Chính vì vậy tôi mới dùng lại các tên phiên âm Mãn để dễ xác định chính xác âm đọc tên gốc và cũng dễ tiện đối chiếu với các tài liệu tiếng Anh. [[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]] ([[Thảo luận Thành viên:Thái Nhi|thảo luận]]) 16:42, ngày 26 tháng 7 năm 2012 (UTC)
:Áp dụng này chỉ dùng cho thời kỳ tiền Thanh sơ, vốn không có chuyển âm Hán thống nhất. Nếu dùng phiên âm tiếng Anh, các âm đọc không sai biệt nhiều như các phiên âm Hán Việt. Còn về sau này, nhất là từ thời Càn Long trở đi thì tài liệu Trung Quốc thống nhất hầu như hoàn toàn về phiên âm tên người Mãn, nên không cần thiết dùng phiên âm từ tiếng Anh nữa. [[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]] ([[Thảo luận Thành viên:Thái Nhi|thảo luận]]) 17:04, ngày 26 tháng 7 năm 2012 (UTC)
 
== Cho mình hỏi ==
 
Hiện tại mình định viết một bài về Đào Thái Lang (桃太郎, Momotaro) theo như quy định của Wikipedia thì tên người Nhật thì viết bằng phiên âm Latin nhưng Đào Thái Lang là một nhân vật trong cổ tích Nhật Bản với lại cũng đã từng được biết đến ở VN qua một bộ phim hoạt hình cùng tên. Bạn cho mình xin ý kiến nhé. [[Thành viên:NguyenTuLoc|NguyenTuLoc]] ([[Thảo luận Thành viên:NguyenTuLoc|thảo luận]]) 11:59, ngày 27 tháng 7 năm 2012 (UTC)
 
== Phiên âm ==
 
Vậy còn tên những nhân vật thuộc về thần thoại hay cổ tích thì nên để dịch Hán Việt hay để phiên âm Latin?
 
VD: Phổ Đảo Thái Lang (浦島 太郎, Urashima Taro)-người đi xuống Long Cung hay Hách Ánh cơ (赫映姫, Kaguya-hime)-nàng công chúa ống tre v.v.
[[Thành viên:NguyenTuLoc|NguyenTuLoc]] ([[Thảo luận Thành viên:NguyenTuLoc|thảo luận]]) 16:23, ngày 27 tháng 7 năm 2012 (UTC)
::Tôi chưa có nhiều thời gian để tham gia nhiều vào đó vì đang có nhiều dự định khác. Tôi sẽ dành thời gian khi có điều kiện. Bạn có thể cho ý kiến nếu thấy nội dung nào chưa hợp lý, chắc sẽ có nhiều thành viên tham gia.--[[Thành viên:Trungda|Trungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Trungda|thảo luận]]) 15:47, ngày 28 tháng 7 năm 2012 (UTC)
 
== Hồi đáp ==
Tôi không có vi phạm, bài viết này được viết theo sách trong thư viện trường học của tôi [[Thành viên:TKS1988|TKS1988]] ([[Thảo luận Thành viên:TKS1988|thảo luận]]) 07:11, ngày 1 tháng 8 năm 2012 (UTC)
 
== Re: Tam Sa ==
 
Thanks. Tôi sẽ để ý. Sau khi hết thời hạn khóa bài, bài viết vẫn được bán khóa để ngừa những "drive-by editing" như trường hợp này. [[User:DHN|NHD]] ([[User talk:DHN|thảo luận]]) 05:57, ngày 4 tháng 8 năm 2012 (UTC)
 
== Cần xóa ==
* Tôi cần xóa Bản mẫu:Các đơn vị truyền thông ở Việt Nam.
* Lý do: Bản mẫu này là một bản sao của Bản mẫu: Đơn vị truyền hình trả tiền ở Việt Nam, tôi đã tạo ra Bản mẫu: Kênh truyền hình Việt Nam nhưng bị thành viên [[Thành viên:Silvergoat|Silvergoat]] phá hoại quá mức và bản mẫu đó không còn giá trị sử dụng nữa.
[[Thành viên:TKS1988|TKS1988]] ([[Thảo luận Thành viên:TKS1988|thảo luận]]) 14:12, ngày 5 tháng 8 năm 2012 (UTC)
::Tôi đã thực sự thay đổi,tôi hứa nếu tôi còn như vậy thì tôi sẽ tự tước chức bảo quản viên của mình. {{user|Do Viet Dung}} (UTC)
 
==Nhà Đường==
 
Xin thành viên CNBH sau khi tôi hoàn thiện trang nhà Đường hãy giúp tôn bổ sung chú thích thêm và hiệu đích hoàn chỉnh bài ấy nhé.
Thành Sang Nguyễn 13:42, ngày 12 tháng 8 năm 2012 (UTC)
 
==Re: Thể loại==
Bot của tôi đang trong giai đoạn nghiên cứu nên là dạng bán tự động, phần submit vẫn làm bằng tay, tuy nhiên tôi sẽ túc tắc tạo cho bạn. [[Thành viên:Alphama|TemplateExpert]] ([[Thảo luận Thành viên:Alphama|thảo luận]]) 12:11, ngày 13 tháng 8 năm 2012 (UTC)
 
== Đề mục "dưới cấp xã" ==
 
Mình tạo đề mục làng (thôn, "dưới cấp xã" như bạn nói) Quan Độ nhằm giải thích cho địa danh, nơi mà có ít nhất 2 Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia, không lẽ không đáng để được tạo đề mục ?
[[Thành viên:Xuanducvn|Xuanducvn]] ([[Thảo luận Thành viên:Xuanducvn|thảo luận]]) 07:03, ngày 14 tháng 8 năm 2012 (UTC)
:Dù sao thì cũng cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ công cụ "nút tam giác" cạnh ô tìm kiếm.
::Vậy thì có còn gọi là BÁCH KHOA TOÀN THƯ MỞ nữa không ? Bạn k muốn, nhưng mọi người muốn biết thông tin này, dù 1 hay 2, ít nhất cũng có người cần biết đến, k có lý do gì để k được đăng một bài k có mục đích xấu cả... Chỉ là chia sẻ kiến thức vào bách khoa thôi...... Nếu k, thì đừng gọi là BÁCH KHOA TOÀN THƯ MỞ, và chẳng còn lý do gì để mọi người chia sẻ với nhau nữa cả...{{ký thay|Xuanducvn}}
:::Tôi k tranh cãi việc làng có phải là địa danh hành chính chính thức của việt nam hay không, k hiểu sao thôn (làng) vẫn được sử dụng trong Sắc Phong của các danh thần xưa, có nhiều hơn 1 văn bản hành chính mà tôi có đều sử dụng câu "Quan Độ", phải chăng bạn muốn thay đổi điều này? , mà tôi cũng không quan tâm về việc bạn nói đó, nhưng đó là tên gọi, dù chỉ là quy ước, vì không phải là đô thị nên làng được sử dụng. Hơn nữa, Việt Nam chẳng có lý do gì mà phải không được ưu tiên trên chính cái trang ngôn ngữ của chính mình cả... Xin lỗi có thể bạn có nhiều kinh nghiệm với cái Wiki này hay có đặc quyền gì đó hay gì đó tuơng tự nhưng không có nghĩa là tất cả những gì bạn nêu ra đều trở thành lối đi cho cộng đồng.[[Thành viên:Xuanducvn|Xuanducvn]] ([[Thảo luận Thành viên:Xuanducvn|thảo luận]]) 14:26, ngày 14 tháng 8 năm 2012 (UTC)
::Tôi cũng đâu có nói là Wiki của Việt Nam, cũng k nhắc đến chuyện bản quyền ở đây. Nếu Wiki muốn được sử dụng ở Việt Nam thì cần phải trước tiên tuân thủ quy định của Việt Nam, rồi mới đến quy định của Wiki cũng như Mỹ.{{ký thay|Xuanducvn}}
 
== chữ Nhật Bản ==
 
[[Tiếng Nhật]] có 3 kiểu viết song song tồn tại đó là chữ mềm, chữ cứng và Hán tự. Bạn cố cho giằng chỉ Hán tự mới là chữ Nhật còn 2 cách viết còn là chỉ là phiên âm là không đúng? Bạn đang đánh đồng tiếng Nhật với chữ Hán, của dân tộc bạn.--[[Thành viên:Doãn Hiệu|Doãn Hiệu]] ([[Thảo luận Thành viên:Doãn Hiệu|thảo luận]]) 10:48, ngày 22 tháng 8 năm 2012 (UTC)
::Hiện tại có hai cuộc thảo luận biểu quyết trên Wikipedia. Rất mong có được thêm ý kiến và phiếu của bạn. [[Wikipedia:Thảo luận#Bổ sung Quy định Biểu quyết xóa bài|đây]] và [[Wikipedia:Thảo luận#Bổ sung Quy tắc về xử lý tên người dùng|đây]]. Cảm ơn![[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 06:44, ngày 25 tháng 8 năm 2012 (UTC)
 
== Sông ==
 
Chào bạn, tôi đã tạo các bài về sông suối ''liên tỉnh'' như dữ liệu bạn đưa ra. Tuy nhiên, nó chưa được phân loại theo các lưu vực lớn, nếu được nhờ bạn giúp 1 tay. Cảm ơn bạn.--[[Thành viên:Cheers!|Cheers!]] ([[Thảo luận Thành viên:Cheers!|thảo luận]]) 12:26, ngày 30 tháng 8 năm 2012 (UTC)
:Đã chỉnh lại hình, bạn xem có ổn chưa? Để sửa hình SVG thì phải dùng đến Illustrator hoặc Inkscape mới được. <b>[[User:Prenn|<span style="font-variant:small-caps;color:#09f">Prenn</span>]]&nbsp;⁞&nbsp;[[User talk:Prenn|<span style="font-variant:small-caps;color:#09f">Thảo luận</span>]]</b> 14:22, ngày 11 tháng 9 năm 2012 (UTC)
::Tỉnh Trà Vinh đã được tô màu lại rồi đó bạn, nhưng cần xóa bộ nhớ đệm trình duyệt thì bạn mới có thể xem hình mình mới tải đè lên. <b>[[User:Prenn|<span style="font-variant:small-caps;color:#09f">Prenn</span>]]&nbsp;⁞&nbsp;[[User talk:Prenn|<span style="font-variant:small-caps;color:#09f">Thảo luận</span>]]</b> 14:29, ngày 11 tháng 9 năm 2012 (UTC)
 
==Citrus==
* ''Citrus reticulata'' = Cam ngọt, khoan bì cam, khoan bì quất, quýt ngọt, quýt (tùy theo từng nhóm cây trồng, xem các danh pháp đồng nghĩa của nó [http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2724336 tại đây]).
* Tangerine = ''Citrus tangerina'' = ''Citrus reticulata'' nhóm tangerina = quýt xiêm, quýt
* Clementine = ''Citrus clementina'' = ''Citrus reticulata'' var. ''chrysocarpa'' = quýt tiếu, quất/quýt vỏ rời. Clementine có phải "cam" hay không thì tùy theo định nghĩa thế nào là cam.
* Tangelo = ''C. x tangelo'' = ''C. reticulata'' x ''C. maxima'' hay ''C. reticulata'' x ''C. paradisi'' = không rõ tên trong tiếng Việt. [[Thành viên:Meotrangden|Meotrangden]] ([[Thảo luận Thành viên:Meotrangden|thảo luận]]) 15:11, ngày 20 tháng 9 năm 2012 (UTC)
== Re ==
Thật là thiếu sót, lâu lắm rồi tôi cũng không xem lại các quy định nữa. :( <span style="color:#660099;"> ~ [[Thành viên:Violetbonmua|Violet]] </span><small>([[Thảo luận Thành viên:Violetbonmua#footer|talk]])</small> ~ 15:21, ngày 22 tháng 9 năm 2012 (UTC)
 
==Đặng Thu Thảo==
 
Hãy tôn trọng bản chất và mức độ sự việc. Đừng cố biến sự việc bằng lời lẽ, văn phong theo hướng lấp láp, che đậy bản chất và mức độ vấn đề.[[Đặc biệt:Đóng góp/118.70.128.146|118.70.128.146]] ([[Thảo luận Thành viên:118.70.128.146|thảo luận]]) 01:19, ngày 25 tháng 9 năm 2012 (UTC)
 
== South Korea(tuankiet65) ==
 
Cảm ơn bạn đã nhắc mình vụ [[Thảo_luận_Thành_viên:Tuankiet65#South Korea|này]]. Mình đã sửa rồi [[commons: File: Wikimedia Servers(vietnamese).svg]] [[Thành viên:Tuankiet65|Tuankiet65]] ([[Thảo luận Thành viên:Tuankiet65|thảo luận]]) 04:52, ngày 28 tháng 9 năm 2012 (UTC)
 
Tôi không có bình luận gì hết hiểu chưa .
 
== Tôi không có bình luận gì hết hiểu chưa . ==
 
Tôi đã nhờ giúp đở , hẹn gặp bạn sau .
==脷==
脷 (lei, li) là lợi, phương ngữ Quảng Đông, nghĩa là cái lưỡi trong tiếng Việt.[[Thành viên:Meotrangden|Meotrangden]] ([[Thảo luận Thành viên:Meotrangden|thảo luận]]) 14:01, ngày 2 tháng 10 năm 2012 (UTC)
 
==Hiệu đính nhà Đường==
Tôi đã hoàn thành bài [[nhà Đường]], xin mời [[Thành viên:CNBH]] giúp đỡ hiệu đính, và các thành viên khác cùng đóng góp giúp đỡ hoàn thiện thêm.
Thành Sang Nguyễn 12:28, ngày 6 tháng 10 năm 2012 (UTC)
 
Về phần "Đất đai và thuế khóa" trong bài nhà Đường tôi sẽ viết tiếp, nhưng phần "Nhân khẩu" chắc bạn đành tự viết hoặc nhờ thành viên am hiểu khác viết vậy, vì bài đó số liệu nhiều, tôi không đủ sức thống kê và viết cho đúng được. Nhân tiện tôi cũng có câu hỏi, bạn nói rằng mảng lịch sử Trung Quốc rất được quan tâm chỉ sau lịch sử Việt Nam, không biết điều đó có chính xác không và cụ thể như thế nào? Tôi chỉ biết như vậy để có thể cố gắng hơn trong việc tạo lập các bài viết khác về lịch sử một cách tích cực ấy mà!
Thành Sang Nguyễn 15:12, ngày 8 tháng 10 năm 2012 (UTC)
 
==Tâm sự riêng==
 
Tôi thấy bạn thành viên CNBH có vẻ rất quan tâm và thường xuất hiện nhiều trên các đóng góp về chủ đề lịch sử. Tôi rất muốn biết về tên tuổi, một chút giới thiệu về bản thân thành viên cũng như những đóng góp quý báu của bạn cho trang. Tôi đã vào trang thành viên của bạn để xem nhưng không có thông tin gì về bạn với những điều này cả, rất mong bạn vui lòng cho biết!!!
Thành Sang Nguyễn 14:40, ngày 10 tháng 10 năm 2012 (UTC)
:Bình thường tôi upload không sao nên không rành trường hợp này lắm. Nhưng đúng là có một đôi lần con bon này upload chậm nên hình bị hỏng (có thể do đường truyền), hoặc phải chờ lâu hình mới hiện ra (có thể do hàng đợi việc nhiều). Bạn kiên nhẫn chờ thêm ít lâu nữa xem sao, không thì có thể xem xét thử tải lại. <span style="color:#660099;"> ~ [[Thành viên:Violetbonmua|Violet]] </span><small>([[Thảo luận Thành viên:Violetbonmua#footer|talk]])</small> ~ 19:48, ngày 15 tháng 10 năm 2012 (UTC)
 
== Trả lời: [[Thảo luận Thành viên:Prenn#Sinh vật|Sinh vật]] ==
 
Xin lỗi, tôi không rành mảng động vật nên không thể giúp gì nhiều. Bạn có thể cho các hình vào thể loại [[:commons:Category:Unidentified Anthozoa|Unidentified Anthozoa]] và [[:commons:Category:Unidentified fish|Unidentified fish]] để các thành viên Commons phân loại giúp, hoặc nhờ một thành viên khác giúp đỡ. <b>[[User:Prenn|<span style="font-variant:small-caps;color:#09f">Prenn</span>]]&nbsp;⁞&nbsp;[[User talk:Prenn|<span style="font-variant:small-caps;color:#09f">Thảo luận</span>]]</b> 03:13, ngày 16 tháng 10 năm 2012 (UTC)
 
Các tập tin không hề có thông tin về phân loại học, đây cũng không phải chuyên môn của tôi nên rất tiếc không giúp đc j. [[Thành viên:Hungda|Hungda]] ([[Thảo luận Thành viên:Hungda|thảo luận]]) 04:14, ngày 16 tháng 10 năm 2012 (UTC)
 
==Kính nhờ anh xóa giùm trang [[Áo chàm]] cũ đễ lấy chỗ chuyển trang mới sang==
 
Chả liên quan, danh ngôn thì phải để nguyên văn, ko thể sửa được. Bài nhà Tống tôi đâu thèm so đo[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 10:38, ngày 24 tháng 10 năm 2012 (UTC)
 
Ừ đúng, nếu ko nguồn thì cứ treo biển như nhiều bài ở wiki, sao lại chỉ xóa tiệt chỗ này? Ít nhiều tôi nghi ngờ bạn có ác cảm sẵn nên cho rằng mọi thứ mà tôi viết ra đều là chép từ ai đó[[Thành viên:Saruman|Saruman]] ([[Thảo luận Thành viên:Saruman|thảo luận]]) 10:47, ngày 24 tháng 10 năm 2012 (UTC)
 
==Hỏi về nhà Đường==
 
Thành viên đã hiệu đính và sửa chữa hoàn bị xong bài [[nhà Đường]] chưa vậy?Thành Sang Nguyễn 14:45, ngày 27 tháng 10 năm 2012 (UTC)
 
Không có gì? Chỉ là nhờ bạn bổ sung đầy đủ, và có thể tiếp thêm thông tin cho bài viết hoàn thiện.
Thành Sang Nguyễn 15:15, ngày 27 tháng 10 năm 2012 (UTC)
 
==Article requests==
I cannot speak Vietnamese, so unfortunately I have to write in English
Anyhow, do you do article requests in Vietnamese? The re a re some a rticles I would like to see written in Vietnamese.
 
Thanks,
[[Thành viên:WhisperToMe|WhisperToMe]] ([[Thảo luận Thành viên:WhisperToMe|thảo luận]]) 16:57, ngày 30 tháng 10 năm 2012 (UTC)
:OK! If it's a article which Vietnamese Wikipedia should have.--[[Thành viên:CNBH|CNBH]] ([[Thảo luận Thành viên:CNBH|thảo luận]]) 18:56, ngày 30 tháng 10 năm 2012 (UTC)
::Alright! These are school districts which have la rge numbers o f Vietnamese students enrolled:
::*[[:en:Hawaii Department of Education]] -> [[Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Hawaii]]
::*[[:en:Fairfax County Public Schools]] (Washington DC area) -> [[Trường Công Quận Fairfax]] - http://www.fcps.edu/otherlanguages/vietnamese.htm
::*[[:en:District of Columbia Public Schools]] (Washington DC area) -> [[Học Đường Công Lập District of Columbia]] - http://dcps.dc.gov/DCPS/vietnamese
::*[[:en:Montgomery County Public Schools]] (Washington DC area) -> [[Trường Công Lập Thuộc Quận Montgomery]] - http://www.montgomeryschoolsmd.org/languages/vietnamese/
::Many Vietnamese immigrants send their children to US schools, and so many districts publish info in Vietnamese. School districts in Los Angeles, Houston, Boston, etc. already have Vietnamese Wikipedia pages after I requested their creation. If you want me to add mo re to the list, please let me know :) [[Thành viên:WhisperToMe|WhisperToMe]] ([[Thảo luận Thành viên:WhisperToMe|thảo luận]]) 02:45, ngày 4 tháng 11 năm 2012 (UTC)
:::It turns out there is already a Vietnamese article on Fairfax and one on DC, but I am unaware of Vietnamese articles of the others [[Thành viên:WhisperToMe|WhisperToMe]] ([[Thảo luận Thành viên:WhisperToMe|thảo luận]]) 16:02, ngày 6 tháng 11 năm 2012 (UTC)
 
== Bài ứng cử chọn lọc [[Quần đảo Trường Sa]] ==
 
Mời bạn xem nội dung phần mở đầu hiện đã được sửa đổi của bài và cho ý kiến tại [[Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Quần đảo Trường Sa]].--[[Thành viên:Doãn Hiệu|Doãn Hiệu]] ([[Thảo luận Thành viên:Doãn Hiệu|thảo luận]]) 20:48, ngày 1 tháng 11 năm 2012 (UTC)
{{hồi âm|Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Quần đảo Trường Sa‎}}--[[Thành viên:Doãn Hiệu|Doãn Hiệu]] ([[Thảo luận Thành viên:Doãn Hiệu|thảo luận]]) 20:56, ngày 3 tháng 11 năm 2012 (UTC)
 
== Tiểu quốc Adham ==
 
Thái Nhi đã nâng cấp đáng kể cho bài, đặc biệt có đoạn này ''Cho đến đầu thế kỉ 20, người Adham là nhóm hùng mạnh và thịnh vượng nhất so với các nhóm Ê đê khác như người Kpă. Địa bàn của người Adham gồm '"...Nam phần Đăk Lăk cho tới lưu vực sống Ya Liau, phía Đông Bắc, họ vượt qua sống Krong Bouk và lan tới tận thượng nguồn sông Nang".'' (trong bài có chú nguồn) Tôi thấy có thể giữ bài này đc rồi. [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 09:13, ngày 4 tháng 11 năm 2012 (UTC)
 
 
{{BCB| Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Litva |Tuần {{CURRENTWEEK}}/{{CURRENTYEAR}}}}
{{BCB| Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư|Tuần {{CURRENTWEEK}}/{{CURRENTYEAR}}}}
 
== Bài cơ bản ==
 
Sau khi thêm bản mẫu 1000 bài cơ bản vào các bài viết tương ứng, số "khách" ghé thăm trang danh sách các bài cơ bản [http://stats.grok.se/vi/latest90/Wikipedia:Danh_s%C3%A1ch_b%C3%A0i_c%C6%A1_b%E1%BA%A3n_n%C3%AAn_c%C3%B3 tăng lên rất nhiều]. Trong tháng rồi, số điểm tăng của mục này theo thống kê của meta là [http://meta.wikimedia.org/wiki/List_of_Wikipedias_by_sample_of_articles 0.59], nếu duy trì được tốc độ này và hơn nữa là một tín hiệu đáng mừng.--[[Thành viên:Cheers!|Cheers!]] ([[Thảo luận Thành viên:Cheers!|thảo luận]]) 06:37, ngày 5 tháng 11 năm 2012 (UTC)
 
== Lời nhắn ==
 
Bạn không nên lùi lại phiên bản bài viết Bảo Thy, như vậy là phá hoại. Cảm ơn!
(Gia Thế tiên sinh 2 20:45 ngày 15 tháng 11 năm 2012)
 
== Phương ngữ ==
 
Đề nghị không dùng phương ngữ miền Bắc để viết đề tài về miền Nam và ngược lại. Hiện tại các bài về miền Nam trước 1975 đều bị viết bởi những người thân chính phủ miền Bắc hiện tại (hoặc có thể là do chính phủ cài người vào viết) - dùng toàn phương ngữ miền Bắc, điều này vi phạm quy chế của wikipedia, phải có lập trường trung lập. Tôi đề nghị với các đề tài chính trị contributors nên chứng minh sự trung lập hoặc tự xóa bài viết hoặc chấp nhận người khác sửa đổi cho phù hợp.
 
Nếu ông thân XHCN thì đề nghị ông đừng viết bài liên quan đến các nước tư bản, vì chắc chắn ông không có lập trường trung lập.
 
[[Thành viên:DanVn|DanVn]] ([[Thảo luận Thành viên:DanVn|thảo luận]]) 03:14, ngày 29 tháng 11 năm 2012 (UTC) DanVN [[Thành viên:DanVn|DanVn]] ([[Thảo luận Thành viên:DanVn|thảo luận]])
 
== Đề nghị không sửa bài Cơm Tấm Sài Gòn ==
 
Đề nghị chú bắc kỳ CNBH này không viết hay sửa bài Cơm Tấm Sài Gòn, tại sao dân bắc kỳ mà hay tạo bài về Sài gòn để hạ thấp giá trị di sản của Sài gòn. Đề nghị CNBH xóa quyền contributors của bài Cơm Tấm Sài Gòn hoặc xóa bài nếu cần thiết. Tôi sẽ viết lại đúng với bản sắc của dân Sài Gòn.
 
== Đề nghị đừng làm hại thế hệ trẻ của đất nước ==
 
Nền giáo dục lịch sử, văn hóa của VN hiện nay bị tô hồng thái quá, có quá nhiều sự thật bị che giấu, mục đích để ca ngợi cách mạng, tôn vinh các bác lên mức thần thánh, vĩ nhân, anh hùng dân tộc .v.v. , họ dùng những thứ đó để nhồi nhét vào đầu óc của những đứa trẻ để chúng trở thành những kẻ tôn sùng. Tuy nhiên thế hệ trẻ của chúng ta là con người chứ không phải cục đất, họ phản kháng bằng cách chẳng cần phải nhớ gì, các bác càng cố nhồi nhét lịch sử cái thứ lịch sử bịa đặt, sơn phủ màu hồng vào đầu họ thì họ càng mau quên.... đọc lịch sử VN gì mà ta luôn là anh hùng, ta luôn đối xử nhân đạo, kẻ thù luôn tàn ác, mưu mô, xảo quyệt.... rồi ta đánh thắng Mỹ (trong khi Mỹ rút quân từ năm 1973), chiến công vĩ đại .v.v. Nhưng thực tế học trò bây giờ học xong quên ráo.
 
Wikipedia là bách khoa toàn thư của nhân loại, nó vượt qua rào cản của 1 cá nhân, 1 dân tộc, 1 đất nước; nó là 1 thứ vĩ đại mà người Mỹ đã tạo ra để lưu lại kiến thức của nhân loại. Và để điều đó trở thành hiện thực, để wikipedia thật sự có ích cho giới trẻ VN hiện tại và cũng như tương lai, tôi đề nghị bác CNBH cũng như tất cả các bác Bắc kỳ thân XHCN khác, khi viết về lịch sử, hãy sống với sự thật, hãy viết vì sự thật. Đừng vì lý tưởng vớ vẩn không thể tồn tại qua thời gian mà mà bẩn đi sự vĩ đại xuyên thời gian này. Rồi đến một ngày nào đó, người VN sẽ thấy rõ sự thật bị che giấu, cũng như chúng ta ngày nay biết về những chiến công lẫy lừng của Nguyễn Huệ vốn bị cấm trong thời Nguyễn Ánh. Hãy sống để đời sau thấy mình là người tốt, đừng để họ phỉ nhổ nha các bác.
:Tôi cho rằng [[Thành viên:DanVn|DanVn]] đã quá lời. Tôi là người miền Nam rặt, sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Ông bà cụ kị đều là người miền Nam, vậy thì đủ tư cách góp ý điều này: tại vi.wiki, bạn có thể dùng phương ngữ, nhưng khi trình bày phải tìm cách diễn đạt thành văn phong Việt Nam chuẩn, không phân biệt Bắc Trung hay Nam. Việc bạn dùng từ ngữ không phù hợp đối với thành viên khác, tôi cho là nó có thể bị xem như một hình thức kỳ thị địa phương, và điều đó không được hoan nghênh tại wiki. Thay vào đó, bạn nên thảo luận với [[Thành viên:CNBH|CNBH]] để tìm cách giải quyết mâu thuẫn theo trình tự của wiki. [[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]] ([[Thảo luận Thành viên:Thái Nhi|thảo luận]]) 07:24, ngày 29 tháng 11 năm 2012 (UTC)
 
==% от указав- ших нацио- наль- ность==
 
Thực ra thì phải viết là "% от указавшие национальность" nghĩa là "tỷ lệ % thành phần dân tộc". Nếu CNBH cho cả câu hoặc cả đoạn thì mới dịch được sát với ngữ cảnh hơn. --[[Thành viên:Minh Tâm-T41-BCA|Двина]]-[[Thảo luận thành viên:Minh Tâm-T41-BCA|C75MT]] 03:44, ngày 30 tháng 11 năm 2012 (UTC)--
==Mời tham gia thảo luận==
Hiện giờ đang có thảo luận tại trang Tin nhắn cho bảo quản viên về việc mở khóa cho tất cả các bài viết bị các bảo quản viên khóa vô thời hạn. Mời bạn tham gia đóng góp ý kiến. [[Thành viên:Romelone|Romelone]] ([[Thảo luận Thành viên:Romelone|thảo luận]]) 14:51, ngày 5 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
Thảo luận với bạn vui lắm vì bạn càng ngày càng đưa ra những lý lẽ ngộ nghĩnh. :D [[Thành viên:Romelone|Romelone]] ([[Thảo luận Thành viên:Romelone|thảo luận]]) 19:41, ngày 5 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
Bạn ngày càng ngụy biện. Xin lỗi, tôi không muốn tranh luận với bạn nữa. [[Thành viên:Romelone|Romelone]] ([[Thảo luận Thành viên:Romelone|thảo luận]]) 20:21, ngày 5 tháng 12 năm 2012 (UTC)
:Sak, mời người ta vào tranh luận, sao lại sổ toẹt đi thế. [[Thành viên:Thái Nhi|Thái Nhi]] ([[Thảo luận Thành viên:Thái Nhi|thảo luận]]) 01:42, ngày 6 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
'''Khác nhau có 2 chữ thôi, nhìn vào vẫn có thể hiểu ngay là Macedonia''', thế thì tại sao không dùng tên bản xứ ? Chừng nào khác nhau quá nhiều như Cymru & Wales, Croatia & Hvratski, Hungary & Magyar thì có thể không đụng vào vì "người Viêt nhìn vào chẳng biết nó là cái gì". Thú thật tôi ngán ngẩm lắm với cái việc cứ gọi người Nga, Hy Lạp, Pháp và các sắc dân khác bằng những cái tên kiểu Anh như Alexander, Peter, Charles, Paul, John,... Wikipedia tiếng Anh họ có quyền làm điều đó vì ở đấy tiếng Anh là ưu tiên 1. Nhưng ở đây thì không, xin lỗi. [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 06:23, ngày 16 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
Còn nếu như bạn muốn "phản cách mạng" thì tôi cũng chiều. [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 06:29, ngày 16 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
:'''Khác nhau có 2 chữ thôi, nhìn vào vẫn có thể hiểu ngay là Macedonia''', bất quá thì đã có ghi chú ở đầu bài. Trường hợp gần giống nhau như thế thì cứ dùng chuyển tự La Tinh của dân bản xứ. Khác nhau nhiều quá như Magyar và Hungary thì có thể không dùng Magyar vì người Việt không biết Magyar là cái gì. [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 05:06, ngày 18 tháng 12 năm 2012 (UTC)
Lịch sử thế giới cổ & Hiện đại, giáo trình của Bộ giáo dục dành cho bậc đại học là "kê" chứ không phải "xê". [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 05:33, ngày 18 tháng 12 năm 2012 (UTC)
:Còn về vấn đề phổ biến, phổ cập thì nó cũng bao hàm trường hợp sau "Cái gì không phải là sự thật nhưng cứ nói như thật cả trăm lần thì người ta sẽ coi nó như sự thật". Nói một cách tiêu cực, thô lỗ là "đổi trắng thay đen". [[Thành viên:Sholokhov|Михаил Александрович Шолохов]] ([[Thảo luận Thành viên:Sholokhov|thảo luận]]) 05:46, ngày 18 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
== Mai Phương Thúy ==
Bạn không được sửa đổi đóng góp của thành viên khác mà không nêu rõ lý do chính đáng.
 
CNBH xóa nhiều thông tin quan trọng trong đóng góp của thành viên khác nhằm lấp liếm, che giấu, giảm nhẹ bản chất và mức độ của sự việc diễn ra mặc dù chúng có rất nhiều nguồn rõ ràng.[[Đặc biệt:Đóng góp/117.6.122.20|117.6.122.20]] ([[Thảo luận Thành viên:117.6.122.20|thảo luận]]) 08:25, ngày 17 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
==RE: Viết bài==
Cụ thể là anh đang nói đến bài nào thưa anh?[[Thành viên:Memberofc1|Memberofc1]] ([[Thảo luận Thành viên:Memberofc1|thảo luận]]) 12:23, ngày 19 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
À vâng ,tôi thấy rồi. Có vẻ không thể tin tưởng được vdict.com , nó bảo tôi là hai thứ... như nhau[[Thành viên:Memberofc1|Memberofc1]] ([[Thảo luận Thành viên:Memberofc1|thảo luận]]) 12:28, ngày 19 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
Mà nếu vđúng như vậy thì chắc anh cũng nên chỉnh lại luôn cái Wikitionary này :http://vi.wiktionary.org/wiki/d%E1%BB%8B_%C4%91oan [[Thành viên:Memberofc1|Memberofc1]] ([[Thảo luận Thành viên:Memberofc1|thảo luận]]) 12:37, ngày 19 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
Vâng, vậy là rõ, để tôi dịch tiếp bài Heresy luôn thể, nếu anh có rỗi thì dịch phụ nha, vì từ nay tôi sẽ từ bỏ vdict.com chuyển qua xài từ điển giấy trở lại cho chắc. :))[[Thành viên:Memberofc1|Memberofc1]] ([[Thảo luận Thành viên:Memberofc1|thảo luận]]) 12:48, ngày 19 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
Vâng, để hết heresy xong đã rồi Paganism sau, còn ba ngày mới tới tận thế mà, sao phải xoắn?[[Thành viên:Memberofc1|Memberofc1]] ([[Thảo luận Thành viên:Memberofc1|thảo luận]]) 13:05, ngày 19 tháng 12 năm 2012 (UTC)
:Ủa nếu dị đoan là "heresy" vậy dị giáo tiếng Anh là gì?[[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 00:53, ngày 21 tháng 12 năm 2012 (UTC)
::Vậy bạn tra từ "Heresy" trong phiên bản Trung, Nhật, Hàn hết chưa để mà biết nó đều dịch là "dị đoan"? Nói chung thì trên thực tế tiếng Việt chúng ta cũng chưa thống nhất cách dịch, người dịch kiểu này, người dịch kiểu nọ... Nếu "Paganism" là "dị giáo" vậy chứ "tà giáo" là gì?[[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 01:06, ngày 21 tháng 12 năm 2012 (UTC)
:::Đúng là gắc rối thật, qua Wikipedia nhìn chữ "Paganism" thì nghĩa là is a blanket term typically used to refer to religious traditions which are polytheistic or indigenous. Nếu dịch chính xác hơn Paganism là "đạo dân tộc nhiều thần" mới đúng. Giờ ngồi nghiệm lại thì thấy ngôn ngữ của tiếng Anh bị ảnh hưởng bởi đạo Công giáo khá lớn. Do đó khi dịch từ tiếng Anh qua tiếng khác và qua thành tiếng Việt thì lại bị hiểm nhầm ít nhiều do đó dịch nhiều khi sai. Theo như đạo Công giáo thì bất cứ những niềm tin gì không đi theo đạo đức tin Công giáo đều bị gọi là "heresy" hết. Mình nghĩ "dị giáo" và "tà giáo" là hai khái niệm như nhau, "paganism" bị những người Châu Âu gọi là "heresy" (do đa số những người Châu Âu theo đạo Công giáo) nên Paganism bị dịch ra tiếng Việt là "tà giáo" (nếu nói đúng nghĩa là có ý là tôn giáo xấu). Chắc chắn là Việt Nam mình vẫn chưa thống nhất về các vấn đề này. Wikipedia cần phải thống nhất để làm tiêu chuẩn về sau, mình nghĩ Wikipedia sau này sẽ phát triển lớn đủ để những thuật ngữ được sử dụng trên Wikipedia sẽ được làm tiêu chuẩn. Bây giờ mình thống nhất thế này "heresy" = dị đoan vì nghĩ theo lý thì cái này hợp lí, heresy không chỉ nói riêng về tôn giáo mà còn cả "phong tục" khác thường đối với Công giáo. "Paganism" = "đạo dân tộc nhiều thần". Còn "tà giáo" với "dị giáo" thì không biết đổi hướng vô đâu? Không biết bên tiếng Anh có bài nào nói riêng về "đức tin khác thường của tôn giáo hay không"? Nói cách khác là cần tìm bài nói riêng về "heresy" của tôn giáo, đại loại là thuộc trong nhóm heresy nhưng chỉ nói tập trung về vấn đề liên quan tới tôn giáo.[[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 01:25, ngày 21 tháng 12 năm 2012 (UTC)
::::Vậy còn "paganism" thì tính dịch thành gì? Còn tà giáo thì đổi hướng vô đâu?[[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 01:36, ngày 21 tháng 12 năm 2012 (UTC)
:::::Còn tà giáo thì tiếng Anh là gì? Theo từ điển của mình thì paganism = tà giáo. Dịch ngoại giáo cũng không đúng, ngoại giáo thì có nghĩa là không phải là tôn giáo nhưng paganism trên thực tế là tôn giáo. Mình đề nghị dịch thành "đạo dân tộc nhiều thần", đúng và hợp với nghĩa nhất.[[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 02:55, ngày 21 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
==Dị đoan/ Dị giáo ????==
OK , cuối cùng cũng tìm ra nguồn chấp nhận được của Lacviet EVA (nhà tôi không có từ điển Tiếng Việt nên chắc phải đi mua thôi.)
 
http://tratu.vietgle.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/V-V/d%E1%BB%8B%20%C4%91oan.html
 
'''Dị đoan'''
 
danh từ
 
điều huyền hoặc khiến người ta tin theo
 
bài trừ nạn mê tín dị đoan
 
động từ
 
tin vào dị đoan
 
xem bói vốn bị coi là dị đoan
 
Nếu vậy thì chắc là mê tín dị đoan là "bạn hữu" rồi. Thậm chí tra từ điển việt anh nó còn thế này:
 
http://tratu.vietgle.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/V-A/d%E1%BB%8B%20%C4%91oan.html
 
Còn cái bài này là dị giáo nghe hợp hơn.
 
http://tratu.vietgle.vn/hoc-tieng-anh/tu-dien/lac-viet/A-V/heresy.html[[Thành viên:Memberofc1|Memberofc1]] ([[Thảo luận Thành viên:Memberofc1|thảo luận]]) 02:44, ngày 21 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
và cả Google, [http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/] và [http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/D%E1%BB%8B_%C4%91oan] cũng cho dị đoan là superstition[[Thành viên:Memberofc1|Memberofc1]] ([[Thảo luận Thành viên:Memberofc1|thảo luận]]) 02:55, ngày 21 tháng 12 năm 2012 (UTC)
:Đồng ý với cách làm của Memberofc1! Vừa hợp lí, vừa phù hợp với một số từ điển.[[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 08:29, ngày 21 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
== Bài Nguyễn Quốc Quân ==
 
Cảm ơn bác đã điều chỉnh bài. Tôi có một khó khăn về cách trình bày :
phần "kêu gọi phóng thích" bác đề nghị đưa nguồn. Mà nguồn tôi đã đưa ra ở phần trên (số 4). Câu hỏi là làm sao để tôi có thể dẫn nguồn cho phần dưới, một nguồn mà tôi đã đưa ra rồi ở phần trên?
Ngoài ra bác biết có mục nào để ta có thể hỏi và thảo luận về cách cách thức trình bày?
 
[[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 10:02, ngày 21 tháng 12 năm 2012 (UTC)DanGong
 
Cảm ơn câu trả lời của bác. Quá nhanh! tôi đã tìm ra lời giải. Xin ghi lại ở đây :Chú thích ở bên trên nên cho một cái tên. Chả hạn:<nowiki><ref name="VOA"></nowiki> Sau này cần lập lại chỉ cần nêu cái tên ra là đủ.<nowiki><ref name="VOA"/></nowiki>{{ký thay|DanGong}}
 
==Re==
Mục Tùy chọn => Công cụ đa năng => Check Hot Cat. <span style="white-space:nowrap;">[[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:#FFFFFF"><b>&nbsp;TemplateExpert&nbsp;</b></span>]]</span> <sup>[[User talk:Alphama|<span style="background:#FFFF33;color:Black;">Thảo luận</span>]]</sup> 03:32, ngày 23 tháng 12 năm 2012 (UTC)
:: Đầu tiên coi lại trình duyệt, thứ hai bỏ hết chức năng các công cụ khác như Twinkle, ... chỉ để 1 mình HotCat xem có hoạt động không? Nếu có, thì tiếp tục thêm công cụ khác cho đến khi phát hiện tool nào ảnh hưởng HotCat. <span style="white-space:nowrap;">[[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:#FFFFFF"><b>&nbsp;TemplateExpert&nbsp;</b></span>]]</span> <sup>[[User talk:Alphama|<span style="background:#FFFF33;color:Black;">Thảo luận</span>]]</sup> 03:58, ngày 23 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
== Quy định mới ==
[[Wikipedia:Thảo luận#Đề xuất quy định]]. Đây là một quy định quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến dự án chúng ta. Mời bạn tham gia bỏ phiếu.[[Thành viên:Trongphu|Trongphu]] ([[Thảo luận Thành viên:Trongphu|thảo luận]]) 18:52, ngày 23 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
Chúc bạn CNBH một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc . [[Thành viên:Romelone|Romelone]] ([[Thảo luận Thành viên:Romelone|thảo luận]]) 14:35, ngày 24 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
== Bình Dương ==
 
Hiện tại mình đang phát triển bài [[Bình Dương]], Nhưng về phần kinh tế thì quá tản lạc, khó thống kê, nếu có time rãnh mời bạn vào phát triển bài này giúp mình nhé --[[Thành viên:TuanUt|TuanUt]] ([[Thảo luận Thành viên:TuanUt|thảo luận]]) 13:34, ngày 27 tháng 12 năm 2012 (UTC)
 
{{hồi âm|Vietuy}}
 
{{BCL| Quần đảo Trường Sa |Tuần 01/2013}}
== Lê Quốc Quân ==
(Blog là không được sử dụng làm nguồn trong wikipedia, như trong bài Lê Quốc Quân. Đối với các vấn đề về chủ đề này, trong tiếng Việt, ngoài báo chí tại VN, bạn có thể lấy nguồn từ BBC, VOA, RFA, RFI. --CNBH (thảo luận) 23:13, ngày 3 tháng 1 năm 2013 (UTC))<br />
 
Trong bài về "Lê Quốc Quân" thì mình không dùng nguồn nào trên blog nào để dẫn chứng điều gì cả. Vì anh ta là một blogger, nên mình chỉ đưa link tới blog anh ta, coi như đó là một cơ hội để mọi người phán xét, nếu muốn. Thế thôi! [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 23:41, ngày 3 tháng 1 năm 2013 (UTC)
 
Cứu 1 bài chứ ko có hứng thú. <span style="white-space:nowrap;">[[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:#FFFFFF"><b>&nbsp;TemplateExpert&nbsp;</b></span>]]</span> <sup>[[User talk:Alphama|<span style="background:#FFFF33;color:Black;">Thảo luận</span>]]</sup> 08:58, ngày 12 tháng 1 năm 2013 (UTC)
 
Có còn hơn không? <span style="white-space:nowrap;">[[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:#FFFFFF"><b>&nbsp;TemplateExpert&nbsp;</b></span>]]</span> <sup>[[User talk:Alphama|<span style="background:#FFFF33;color:Black;">Thảo luận</span>]]</sup> 07:10, ngày 13 tháng 1 năm 2013 (UTC)
 
= Gửi bạn =
Có một số điều tôi muốn chia sẻ với bạn là thường những kiến thức tây phương hầu hết tôi cảm thấy rằng các trang wikipedia tiếng Việt rất thiếu nên tôi có ý định sử dụng các nội dung từ en.wikipedia.org/wiki để bổ sung thêm; nói "hoàn toàn dựa trên sự hiểu biết của tôi" là đúng vì tôi đã có thêm sự hiểu biết thông qua họ (en.wikipedia.org/wiki); dòng nhạc cổ điển nguyên thuỷ là xuất phát từ phương tây vì vậy chúng ta nên học hỏi từ họ (phương tây), đây là cách hiệu quả nhất và nó luôn luôn đúng.
 
Thực tế hiểu biết của chúng ta về nhạc cổ điển ngày nay rất hạn hẹp (trong đó có tôi) nên tôi muốn chia sẻ một phần nào đó công sức của tôi đến cho mọi người thôi; hành động của tôi là dịch nhưng không chỉ có thế mà theo thời gian tôi sẽ soạn lại theo cách thể hiện của Tiếng Việt vì một ngày hai thì không thể nào mà xong được.
 
Thật buồn thay khi kiến thức về nhạc cổ điển của người Việt Nam chỉ vọn vẹn đăm ba phần trong giai đoạn từ baroque trở đi, họ còn nói giai đoạn trung cổ và phục hưng hầu hết là thánh ca nhà thờ nên không cần quan tâm đến vì vậy tôi chỉ muốn thể hiện rằng "âm nhạc cổ điển" thực tế là như thế nào và ra sao mà thôi; đúng như vậy, nó không chỉ có thế mà nó là cả một quá trình hình thành và phát triển mới được như "âm nhạc cổ điển" của ngày hôm nay
 
Nếu các bạn không thích và cũng không muốn biết thì tôi cũng không còn cách nào, chúc các bạn cứ vui vẻ với "lượng kiến thức thu gọn của bản thân" mà không cần biết thực tế "âm nhạc cổ điển" là như thế nào? quá trình hình thành và phát triển ra sao?
 
Cuối cùng tôi xin các bạn kiểm tra lại xem các phiên bản của tôi có hoàn toàn giống với các bài viết nào từ "en.wikipedia.org/wiki" hay không? Thân ái chào
{{vô danh|Pnk}}
:@CNBH: Xét về lịch sử đóng góp thành viên này bắt đầu bổ sung bài viết từ cách đây 1 tháng, như vật cho thấy user:Pnk có chỉnh sửa thường xuyên. Trong trường hợp này có lẽ chúng ta gắn biển {{tl|chất lượng dịch}}. Sau thời gian 1 tháng mà việc biên tập không được tiến hành thường xuyên thì có thể xóa những đoạn chất lượng kém đó.--[[Thành viên:Cheers!|Cheers!]] ([[Thảo luận Thành viên:Cheers!|thảo luận]]) 11:52, ngày 14 tháng 1 năm 2013 (UTC)
 
:Pnk: cám ơn bạn nhưng phương châm của tôi cũng giống như wikipedia mà thôi rằng mọi người đều có quyền được chỉnh sửa, đóng góp vì vậy thay vì xoá bài của tôi hay chỉ để mình tôi chỉnh sửa thì tôi thấy các bạn cũng nên ra tiếp sức hoàn thiện các câu văn chưa được hoàn chỉnh với phong văn tiếng Việt để đóng góp cho bài viết ngày càng được hoàn hảo hơn, hay hơn, xúc tích hơn và lúc đó bài viết của tôi, của các bạn sẽ không còn là bài "dịch thuật" mà là bài chính gốc của Wikipedia Tiếng Việt về "âm nhạc cổ điển Tây phương"; xin cám ơn các bạn rất nhiều vì dòng nhạc này là một trong những dòng nhạc sở thích của tôi về lĩnh vực âm nhạc.
 
:Pnk: được rồi ! Vậy chi tiết từng thể loại của từng thời kì tôi sẽ tạo một trang riêng, bạn thấy thế nào?
 
Tôi đã rút gọn xong tại trang Thành viên:Pnk/Nháp rồi đấy mong các bạn Cheers cùng CNBH giúp tôi hoàn thành bài viết về các giai đoạn còn lại, xin chân thành cám ơn các bạn[[Thành viên:Pnk|Pnk]] ([[Thảo luận Thành viên:Pnk|thảo luận]]) 06:39, ngày 15 tháng 1 năm 2013 (UTC)
 
Thì các giai đoạn còn lại mong các bạn đưa vào bài chi tiết giống như bạn Cheers đã làm vậy, tại sao bạn lại bảo thủ rằng "không được học hỏi từ những người khác chứ", ta đã không biết thì nên tìm hiểu từ cái của người khác và thật nếu tốt hơn, hay hơn của ta thì ta nên chấp nhận; tôi đã tham gia wikipedia, chủ yếu ưu tiên những kiến thức biết được nên những gì mới hơn, đúng hơn thì tôi đều tiếp thu cả; như tôi cũng đã nói: "thật buồn thay khi người ta chỉ nghiên cứu, tìm tòi các tác phẩm từ baroque trở đi, thậm chí còn lược bỏ bớt nữa; họ cho rằng các tác phẩm từ thời trung cổ và phục hưng là không hay, không có gì đáng nói nên không chịu nghiên cứu, tìm nghe" nhưng thực tế thì không phải như vậy tại vì nghệ thuật do con người tạo ra và con người ảnh hưởng từ xã hội, xã hội châu âu ngày xưa là vậy đó nhưng hãy nhớ rằng vẫn còn có quy luật phát triển của vạn vật, không có gì tốt đẹp mà không phát triển từ cái ban đầu đơn sơ, nguyên thuỷ của nó cả; cuối cùng tôi xin nói rằng tôi hiểu rõ bản chất của từng giai đoạn của âm nhạc cổ điển, đặc trưng nhất của từng thời kì là gì và nghe lên có thể biết của thời kì nào; mỗi thời đều có những cái hay riêng xuất phát từ đặc điểm của những thể loại, tôi cũng chỉ muốn cho mọi người biết rõ nhạc cổ điển thực chất là như thế nào? phát triển ra sao mà thôi để thay đổi những suy nghĩ từ trước đến nay để khi nghe một tác phẩm ta biết được vì sao nó là như vậy và biết được giá trị riêng ích thực của nó.
 
Cuối cùng tôi xin nói rằng tôi rấ cảm kích bạn Cheers vì đã cùng tôi bổ sung những thiếu sót của người Việt xưa nay về "Nhạc cổ điển". [[Thành viên:Pnk|Pnk]] ([[Thảo luận Thành viên:Pnk|thảo luận]]) 08:13, ngày 15 tháng 1 năm 2013 (UTC)
 
Cái gì cũng phải có thời gian thưa bạn, sự hình thành và phát triển của một bài viết đâu phải ngày một ngày hai; tôi đã xem dòng lịch sử của các trang trên wiki rất là quy mô. Cái quan trọng ở đây theo tôi nghĩ là chúng ta đã biết được những gì để bồi dưỡng thêm và cần biết thêm được những gì để bổ sung thêm và nó là sự thật luôn luôn đúng không thể chối bỏ và nếu ta từ bỏ thì tức là chúng ta đã thiếu sót. Cuối cùng tôi cũng xin thú thật với bạn rằng một số trang trong en.wikipedia.org/wiki/classical_music cũng có phần đóng góp của tôi trong đó, đối với các trang trong vi.wikipedia.org/wiki/nhạc_cổ_điển là rất thiếu nên tôi không còn cách nào khác là dùng phương pháp bí (dịch) để bổ sung cho sự thiếu sót của các chuẩn mực về nhạc cổ điển mà thôi nhằm thay đổi phần nào suy nghĩ về nhạc cổ điển trong một số bộ phận công chúng.[[Thành viên:Pnk|Pnk]] ([[Thảo luận Thành viên:Pnk|thảo luận]]) 08:39, ngày 15 tháng 1 năm 2013 (UTC)
 
như tôi đã nói: "bây giờ đã không còn kịp nữa nên tôi không còn cách nào khác là làm như vậy rồi từ từ chỉnh sửa sau cùng với sự đóng góp quý báo của các bạn nhằm thay đổi phần nào suy nghĩ trong một số bộ phận dân chúng", tôi cũng đã trích ra một số ý kiến đấy rằng họ nói: "nhạc thời trung cổ và phục hưng không hay nên không đáng nghe" hay "nhạc cổ điển là nhạc hàn lâm" và đó hoàn toàn là những suy nghĩ sai lệch do trong khi đó khởi nguyên của nhạc cổ điển là từ các "gorilard", các "hát rong" từ thời trung cổ đã là một bộ phận trong đời sống người dân; tôi chỉ muốn đóng góp chút hiểu biết của mình để nhằm thay đổi tình trạng suy nghĩ về nhạc cổ điển trong phần lớn bộ phận người dân Việt Nam mà thôi. Tôi rất cảm kích về những thắc mắc của bạn[[Thành viên:Pnk|Pnk]] ([[Thảo luận Thành viên:Pnk|thảo luận]]) 08:59, ngày 15 tháng 1 năm 2013 (UTC)
 
dân chúng họ đã nghĩ như thế và thậm chí ngay cả những người trong ngành âm nhạc, tôi là một người bình thường chẳng có tiếng nói lớn lao gì chỉ muốn đóng góp chút kiến thức ít ỏi của mình; từng thời kì nếu biết được đặc trưng là có thể nghe lên là biết thời kì nào một số thể loại thậm chí là còn có thể biết được của tác giả nào nhưng tôi chưa đạt đến trình độ ấy, tất cả chúng đều có ý nghĩa; một phần nữa là vì quá nhiều, tôi chỉ muốn sớm hoàn thành cho xong với sự tiếp sức, đóng góp của các bạn
 
Vậy mong các bạn thường xuyên thăm trang http://vi.wikipedia.org/wiki/Thành_viên:Pnk/Nháp để xem tình hình, tôi rất hoan nghênh các bạn và các bạn cũng có thể đóng góp nhưng chắc phải lâu lắm để chỉnh sửa các câu đến khi các bạn đồng ý xuất bản thì sẽ có một trang về âm nhạc cổ điển để không thua xa trang http://en.wikipedia.org/wiki/classical_music; thực tế trang đó cũng có phần đóng góp của tôi đó
 
Mời các bạn CNBH và Cheers cải thiện thêm các trang từ http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhạc_cổ_điển, tôi đã cải tiến thêm được phần nào rồi đấy. [[Thành viên:Pnk|Pnk]] ([[Thảo luận Thành viên:Pnk|thảo luận]]) 14:28, ngày 17 tháng 1 năm 2013 (UTC)
==Re==
Tôi không tham gia Wiki ngay từ đâu nhưng đoán Wiki trước có 1 số bạn tự lập trình bản mẫu đó, đến khi các bạn ấy nghỉ không cập nhật nên các bản vá bên tiếng Anh không theo kịp, do đó phát sinh vấn đề tôi buộc phải đè bản mới nhất, vì vậy các bản cũ cũng phải update cho tương thích. Hiện tại, tôi không thể nào nhúng tay vào mảng này được, nhờ bạn và PID sửa giúp vậy, không biết bài ảnh hưởng nhiều không? <span style="white-space:nowrap;">[[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:#FFFFFF"><b>&nbsp;TemplateExpert&nbsp;</b></span>]]</span> <sup>[[User talk:Alphama|<span style="background:#FFFF33;color:Black;">Thảo luận</span>]]</sup> 12:02, ngày 19 tháng 1 năm 2013 (UTC)
==Đặng Thu Thảo==
CNBH là người nhà của Hoa hậu Đặng Thu Thảo? [[Thành viên:HVTC|HVTC]] ([[Thảo luận Thành viên:HVTC|thảo luận]]) 08:34, ngày 21 tháng 1 năm 2013 (UTC)
 
Đâu phải 1 tờ báo, nhiều tờ báo mà, kể cả các tờ báo uy tín nhất như Tuoitre, Vietnamnet, Giaoducvietnam đều đưa tin..."Người nhà" là một nghi vấn có khả năng cao sau những biểu hiện bất bình thường [[Thành viên:HVTC|HVTC]] ([[Thảo luận Thành viên:HVTC|thảo luận]]) 08:41, ngày 21 tháng 1 năm 2013 (UTC)
 
Hình như trang Đặng Thu Thảo là của riêng CNBH, không cho phép ai sửa đổi dù họ cũng là thành viên của Wikipedia và hoạt động đúng quy định của Wikipedia? [[Thành viên:HVTC|HVTC]] ([[Thảo luận Thành viên:HVTC|thảo luận]]) 08:44, ngày 21 tháng 1 năm 2013 (UTC)
 
Đừng cố gắng dùng chiến thuật "lấy thịt đè người"[[Thành viên:HVTC|HVTC]] ([[Thảo luận Thành viên:HVTC|thảo luận]]) 09:16, ngày 21 tháng 1 năm 2013 (UTC)
 
Hẹn 1 tuần nữa ta quay lại chủ đề "Đặng Thu Thảo" nhé CNBH. Tôi sẽ sửa giúp bạn phần ngày sinh và chỗ nào "dư luận" thành "có dư luận" hoặc "nhiều người" nhé! [[Thành viên:HVTC|HVTC]] ([[Thảo luận Thành viên:HVTC|thảo luận]]) 09:50, ngày 21 tháng 1 năm 2013 (UTC)
 
CNBH đã nhầm lẫn, những từ ngữ khẳng định như "thực chất" hay "không thể nào" là quan điểm của những chủ thể trong đoạn viết (bao gồm "dư luận", "các bạn cùng lớp") chứ đâu phải khẳng định của tôi. Ví dụ các bạn cùng lớp cho rằng Thu Thảo chưa hề tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung cấp, do đó cô không thể nào là sinh viên hệ cao đẳng. Đó là một logic hoàn toàn hợp lý A->B theo quan điểm của "họ", chứ không phả tôi. Quan điểm đó có thể đúng hoặc sai thì vẫn là quan điểm của họ, và đã được triển khai cụ thể ở các đoạn dưới [[Thành viên:HVTC|HVTC]] ([[Thảo luận Thành viên:HVTC|thảo luận]]) 10:38, ngày 21 tháng 1 năm 2013 (UTC)
Người dùng vô danh