Danh sách các tập tin có bản sao

Đây là danh sách các tập tin là bản sao của tập tin khác, chỉ tính theo phiên bản mới nhất của các tập tin địa phương.

Dữ liệu dưới đây được đưa vào vùng nhớ đệm và được cập nhật lần cuối lúc 17:28, ngày 28 tháng 3 năm 2020.