Đặng Thị Kim Liên

Đặng Thị Kim Liên có thể là:

  • Đặng Thị Kim Liên, sinh năm 1966, nữ chính trị gia, người Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
  • Đặng Thi Kim Liên, sinh năm 1980, nữ chính trị gia, người Yên Bái, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 tỉnh Yên Bái