Đẻ trứng

Chi nhánh nghiên cứu về những quả trứng chim, những tổ chim và các hành vi sinh sản của nó

Động vật đẻ trứng là những động vật có thể đẻ trứng, với rất ít hoặc không có sự phát triển phôi thai nào khác trong người mẹ. Đây là phương pháp sinh sản hầu hết , lưỡng cư, bò sát, chimđơn huyệt.[1]

Trứng của các loài động vật khác nhau (chủ yếu là chim)

Theo cách sử dụng truyền thống, hầu hết các côn trùng (như Culex pipiens, hay muỗi nhà thông thường), động vật thân mềm và loài nhện cũng được mô tả là noãn.[1][2]

Chú thích sửa

  1. ^ a b Lode, Thierry (2012). “Oviparity or viviparity? That is the question...”. Reproductive Biology. 12: 259–264. doi:10.1016/j.repbio.2012.09.001. PMID 23153695.
  2. ^ Thierry Lodé (2001). Les stratégies de reproduction des animaux (Reproduction Strategies in Animal Kingdom). Eds. Dunod Sciences. Paris.

Liên kết ngoài sửa