Đế chế

trang định hướng Wikipedia

Đế chế có thể là:

  • Đế quốc, một hình thức nhà nước bá quyền. Đế quốc và Đế chế sử dụng thay thế nhau trong nhiều trường hợp.
    • "Đế chế" sử dụng như phép ẩn dụ về quy mô của một tập đoàn kinh doanh. "Đế chế Coca Cola", như một ví dụ.
  • Đế chế, chế độ chính trị vương quyền hoàng quyền, đứng đầu là vua.
  • Đế chế, cách gọi tắt của một loại trò chơi điện tử, thể loại game chiến thuật.