Đế quốc Mexico

trang định hướng Wikimedia

Đế quốc México là một trong hai thời kỳ quân chủ của México vào thế kỷ 19, lập ngôi hoàng đế.