Đền Đô

trang định hướng Wikimedia

Đền Đô, là tên gọi di tích thờ các vị vua, quan, có thể gồm các đền thờ sau: