Mở trình đơn chính

Đệ Nhất Cộng hòa

trang định hướng Wikimedia

Trên thế giới đã từng tồn tại nhiều nền Đệ Nhất Cộng hòa hay Cộng hòa thứ Nhất:

Xem thêmSửa đổi