Đệ Nhất Cộng hòa

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Đệ nhất Cộng hòa)

Trên thế giới đã từng tồn tại nhiều nền Đệ Nhất Cộng hòa hay Cộng hòa thứ Nhất. Dưới đây liệt kê một số chính thể cộng hòa đầu tiên của các quốc gia hoặc lãnh thổ xếp theo trình tự lịch sử:

Xem thêm sửa