Địa Mẫu (định hướng)

(đổi hướng từ Địa Mẫu)

Trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, Địa Mẫu có thể là: