Địa danh học là môn khoa học nghiên cứu về địa danh, bao gồm nguồn gốc, ý nghĩa, sử dụng và phân loại chúng.

Những nhà nghiên cứu địa danh nổi tiếng sửa

Tham khảo sửa

Đọc thêm sửa

  • Desjardins, Louis-Hébert (1973). Les nons géographiques: lexique polyglotte, suivi d'un glossaire de 500 mots. Leméac. Without ISBN