Đối tượng

trang định hướng Wikimedia

Đối tượng có thể có một trong các nghĩa sau: