Đồ thị

trang định hướng Wikimedia

Đồ thị trong tiếng Việt có thể chỉ các khái niệm: