Đồng Khởi (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Đồng Khởi là phong trào do những thành viên Việt Minh ở tại miền Nam Việt Nam kêu gọi nhân dân nổi dậy đồng loạt chống lại Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Tên phong trào này được đặt cho: