Đồng thuận Washington là cụm từ xuất hiện từ đầu thập niên 1990 để mô tả một chương trình cải cách kinh tế bao gồm mười chính sách khác nhau được các tổ chức đóng trụ sở tại Washington (Mỹ) như IMF, Ngân hàng Thế giới, Bộ Tài chính Mỹ đề nghị áp dụng ở những nước trải qua khủng hoảng kinh tế.

Mười chính sách cải cách kinh tế bao gồm:

Sau này, ý nghĩa của thuật ngữ trên đã được mở rộng hơn và phạm vi áp dụng cũng rộng hơn. Nó được dùng để chỉ tất cả những chính sách mà các nhà kinh tế chủ nghĩa tự do mới cổ vũ áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới nhằm cái mà họ cho là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, "Đồng thuận Washington" đề xuất hàng loạt chính sách cải cách kinh tế theo định hướng thị trường tự do để cho các nền kinh tế sẽ trở nên tự do hơn giống như các nền kinh tế ở Thế giới thứ nhất mà Mỹ là đại biểu.

Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng "Đồng thuận Washington". Một số nước đã thu được những kết quả tích cực, và một số thì không. Cũng có nhiều nước được đề nghị áp dụng "Đồng thuận Washington", nhưng đã từ chối.

Tham khảo sửa

Nguồn tham khảo sửa

Nguồn sơ cấp sửa

 • Accelerated Development in Sub-Saharan Africa: An Agenda for Action, Eliot Berg, coord., (World Bank, 1981).
 • The Spirit of Democratic Capitalism, by Michael Novak (1982).
 • El Otro Sendero (The Other Path), by Hernando de Soto (1986).
 • Toward Renewed Economic Growth in Latin America, by Bela Balassa, Gerardo M. Bueno, Pedro-Pablo Kuczynski, and Mario Henrique (Institute for International Economics, 1986).
 • Latin American Adjustment: How Much Has Happened, edited by John Williamson (Institute for International Economics, 1990).
 • The Macroeconomics of Populism in Latin America, edited by Rudiger Dornbusch and Sebastian Edwards (1991).
 • Global Linkages: Macroeconomic Interdependence and Cooperation in the World Economy, by Jeffrey Sachs and Warwick McKibbin (1991).
 • World Development Report 1991: The Challenge of Development, by Lawrence Summers, Vinod Thomas, et al. (World Bank, 1991).
 • "Development and the "Washington Consensus"", in World Development Vol 21:1329–1336 by John Williamson (1993).
 • "Recent Lessons of Development", Lawrence H. Summers & Vinod Thomas (1993).
 • Latin America's Journey to the Market: From Macroeconomic Shocks to Institutional Therapy, by Moises Naím (1994).
 • Economistas y Politicos: La Política de la Reforma Económica, by Agustín Fallas-Santana (1996).
 • The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered, by George Soros (1997).
 • Beyond Tradeoffs: Market Reform and Equitable Growth in Latin America, edited by Nancy Birdsall, Carol Graham, and Richard Sabot (Brookings Institution, 1998).
 • The Third Way: Toward a Renewal of Social Democracy, by Anthony Giddens (1998).
 • The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization, by Thomas Friedman (1999).
 • "Fads and Fashion in Economic Reforms: Washington Consensus or Washington Confusion?", by Moisés Naím (IMF, 1999).
 • Washington Contentious: Economic Policies for Social Equity in Latin America, by Nancy Birdsall and Augusto de la Torre (Carnegie Endowment for International Peace and Inter-American Dialogue, 2001)
 • "Did the Washington Consensus Fail?", by John Williamson (Speech at PIIE, 2002).
 • Kuczynski, Pedro-Pablo; Williamson, John biên tập (2003). After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America. Washington, D.C.: Institute for International Economics. ISBN 9780881324518.
 • Implementing Economic Reforms in Mexico: The Washington Consensus as a Roadmap for Developing Countries by Terrence Fluharty (2007) https://digital.library.txstate.edu/handle/10877/3488

Nguồn thứ cấp sửa