Đỗ Quang Đình

Là thi nhân đời Đường mạt và Ngũ đại thập quốc Cầu nhiêm khách truyện của ông thường được xem là tiểu thuyết đầu tiên thuộc thể loại võ hiệp

Đỗ Quang Đình 杜光庭 (850-933), tự Tân Thánh 賓聖, hiệu Đông doanh tử 東瀛子, thi nhân đời Đường mạt và Ngũ đại thập quốc, người Ngoại Châu, Tấn Vân (có nơi chép Trường An).

Tác phẩm 虯髯客傳 (Cầu nhiêm khách truyện, tạm dịch: truyện về người khách có râu quăn) của ông thường được xem là tiểu thuyết đầu tiên thuộc thể loại võ hiệp.

Tham khảoSửa đổi

  • Ду Гуантин. Чужеземец с курчавой бородой. — в сб. «Танские новеллы.» Перевод с китайского О. Фишман и А. Тишкова. Государственное издательство художественной литературы, 1960, 252 стр.
  • Wolfgang Bauer, Herbert Franke: Die goldene Truhe. Chinesische Novellen aus zwei Jahrtausenden. Neuausgabe. Hanser, München 1988, ISBN 3-446-15124-9.
  • Suzanna S. Cahill: Reflections of a Metal Mother. Tu Kuang-t’ng of Hsi Wang Mu. In: Norman J. Girardot, John S. Major (Hrsg.): Myth and Symbol in Chinese Tradition. Society for the Study of Chinese Religions, Saskatoon 1985/1986, S. 127—142 (Journal of Chinese Religions. Symposium issue = 13-14, 1985/1986, ISSN 0737-769X), (über seine Biographie der Königinmutter des Westens).
  • Thomas Thilo (Hrsg.): Der Fremde mit dem Lockenbart. Erzählungen aus dem China der Tang-Zeit. Verlag Rütten & Loening, Berlin 1989, ISBN 3-352-00285-1.
  • Franciscus Verellen: Du Guangting (850—933), taoïste de cour à la fin de la Chine médievale. Boccard, Paris 1989, ISBN 2-85757-044-9.
  • Fabrizio Pregadio. The Encyclopedia of Taoism. — New York: Routledge, 2008. — Т. 1. — С. 385-388. — ISBN 978-0-7007-1200-7.

Tham khảoSửa đổi