Độ ẩm

trang định hướng Wikimedia

Độ ẩm có thể là:

  1. Độ ẩm tuyệt đối
  2. Độ ẩm tương đối