Độ dài Planck, , là một đơn vị trong hệ thống đo lường Planck. Nó tượng trưng cho một độ dài nhỏ nhất có nghĩa trong vật lý lý thuyết hiện đại.

Định nghĩa

sửa

Độ dài Planck được định nghĩa như sau:

 ,

trong đó:

Trong hệ thống đo lường quốc tế SI:

  m,

với sai số tương đối bằng 7,5×10−5.

Xem thêm

sửa

Các đơn vị trong hệ thống đo lường Planck

Độ dài Planck | Khối lượng Planck | Thời gian Planck | Nhiệt độ Planck | Điện tích Planck

Tham khảo

sửa