Mở trình đơn chính

Độc lực có thể là tên gọi để chỉ: