Đoan Cung Công (chữ Hán:端恭公) là thụy hiệu của một số vị công tước trong lịch sử chế độ phong kiến ở khu vực Á Đông.

Danh sáchSửa đổi

  1. Nguyễn triều Tuy Lý Đoan Cung quận công Nguyễn Phúc Miên Trinh (sau được nâng cấp làm Tuy Đoan Cung quốc công, sau nữa được tiến phong làm Tuy Lý Đoan Cung Vương)
  2. Nguyễn triều Tùng Thiện Đoan Cung quận công Nguyễn Phúc Miên Thẩm (sau được nâng cấp làm Tùng Đoan Cung quốc công, sau nữa được tiến phong làm Tùng Thiện Đoan Cung Vương, có thụy hiệu khác là Văn Nhã côngVăn Nhã vương)
  3. Nguyễn triều Yên Thành Đoan Cung quận công Nguyễn Phúc Miên Lịch (sau được nâng cấp làm Thành Đoan Cung quốc công, sau nữa được tiến phong làm Yên Thành Đoan Cung Vương)
  4. Nguyễn triều Hòa Thạnh Đoan Cung quận công Nguyễn Phúc Miên Tuấn (sau được nâng cấp làm Thạnh Đoan Cung quốc công, sau được tiến phong làm Hòa Thạnh Đoan Cung Vương)
  5. Nguyễn triều Tuyên Hóa Đoan Cung quận công Nguyễn Phúc Bửu Tán (sau được tiến phong làm Tuyên Hóa Đoan Cung Vương)
  6. Nguyễn triều Hoài Đức Đoan Cung quận công Nguyễn Phúc Miên Lâm (sau được nâng cấp làm Lạc Đoan Cung quốc công, sau nữa được tiến phong làm Hoài Đức Đoan Cung Vương)
  7. Nguyễn triều An Xuyên Đoan Cung quận công Nguyễn Phúc Miên Bàng (sau được thăng cấp làm Xuyên Đoan Cung quốc công, sau nữa được tiến phong làm An Xuyên Đoan Cung Vương, trong thế phả họ Nguyễn Phúc thì thụy hiệu của ông là An Xuyên Đoan Trang quận công và Xuyên Đoan Trang công, như vậy sau này ông được tiến phong là An Xuyên Đoan Trang vương)

Xem thêmSửa đổi