Ức có thể là:

  • Là một đơn vị số người Trung Quốc thường dùng, 1 Ức = 100,000,000
  • Xương ức ở người và động vật.
  • Thịt ức ở gia cầm.