Khoa học ứng dụng

(đổi hướng từ Ứng dụng)

Những khoa học ứng dụng là khoa học sử dụng các kiến thức thuộc một hay nhiều lĩnh vực của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để giải quyết những vấn đề thực tế. Nó có liên hệ mật thiết hoặc đồng nhất với kỹ nghệ. Khoa học ứng dụng có thể sử dụng để phát triển công nghệ.

Tham khảoSửa đổi