(171287) 2006 GK3

tiểu hành tinh


171287 (2006 GK3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 2006 bởi James Whitney YoungĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

(171287)
Khám phá
Khám phá bởiJames Whitney Young
Nơi khám pháĐài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày phát hiện7 tháng 4 năm 2006
Tên định danh
171287
2006 GK3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9009223
Viễn điểm quỹ đạo2.8395217
Độ lệch tâm0.1979982
1332.8520750
183,09671
Độ nghiêng quỹ đạo8,04791
45,18911
254,67731
Đặc trưng vật lý
16,7

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa