.attên miền Internet quốc gia (ccTLD) dành cho Áo. Nó được quản lý bởi NIC.AT.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa