01

trang định hướng Wikimedia

01 có thể đề cập đến:

  • Năm 2001, hoặc các năm có tận cùng 01
  • Tháng một
  • số 1
  • 01 (album), album thứ hai của Son of Dave
  • Số của tỉnh Ain của Pháp
  • 01011001, album phòng thu thứ bảy của Arjen Anthony Lucassen từ ban nhạc Ayreon.