1009 là một năm trong lịch Gregory, trong âm lịch ứng với một phần năm Giáp TuấtKỷ Dậu.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 2
Thế kỷ:
Thập niên:
Năm:

Sự kiện sửa

Sinh sửa

Mất sửa

Tham khảo sửa