14310 Shuttleworth

tiểu hành tinh

14310 Shuttleworth (1966 PP) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

Shuttleworth
Tên định danh
14310
1966 PP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.2661399
Viễn điểm quỹ đạo3.1507609
Độ lệch tâm0.1633076
1628.0950596
213.25652
Độ nghiêng quỹ đạo2.62897
51.19593
163.80470
Đặc trưng vật lý
13.3

Liên kết ngoài sửa