1455 Mitchella

tiểu hành tinh

1455 Mitchella (1937 LF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 6 năm 1937 bởi A. BohrmannHeidelberg University.

Mitchella
Khám phá
Khám phá bởiA. Bohrmann
Nơi khám pháHeidelberg
Ngày khám phá5 tháng 6 năm 1937
Tên chỉ định
Tên chỉ định1455
Đặt tên theo
Maria Mitchell
1937 LF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.9648975
Viễn điểm quỹ đạo2.5292285
Độ lệch tâm0.1255708
Chu kỳ quỹ đạo1230.3290884
Độ bất thường trung bình46.16635
Độ nghiêng quỹ đạo7.74955
Kinh độ của điểm nút lên128.41251
Acgumen của cận điểm100.52849
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)12.8

Liên kết ngoàiSửa đổi